câu 2 : viết chương trình nhập vào dãy số M a) in ra các số lẽ trong dãy b) tính tổng các số lẽ vừa được in ra ( sử dụng vòng While…do) c) in ra số

Question

câu 2 : viết chương trình nhập vào dãy số M
a) in ra các số lẽ trong dãy
b) tính tổng các số lẽ vừa được in ra ( sử dụng vòng While…do)
c) in ra số lớn nhất trong dãy số và cho biết số lớn nhất đang đứng vị trí thứ mấy

in progress 0
Claire 1 tháng 2021-08-07T19:13:20+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T19:14:23+00:00

  uese crt;

  var a: array[1..100] of integer;

  m,i,s,max,b: integer;

  begin

  clrscr;

  writeln(‘Nhap so phan tu day M:’); readln(m);

  for i:=1 to m do begin

  writeln(‘Nhap so thu’,i,’:’); readln(a[i]); end;

  writeln(‘Day so le la:’);

  for i:= 1 to m do

  if a[i] mod 2=1 then write(a[i]:4); 

  while i>m do  begin

  i:=i+1;

  if a[i] mod 2=1 then s:=s+a[i];

  end;

  writeln(‘Tong cac so le duoc in ra la:’,s);

  s:=1; max:=a[1]; i:=0;

  for i:= 1to m do

  if max<a[i] then begin max:=a[i];

  b:=i;

  end;

  writeln(‘so lon nhat trong day la:’,max);

  writeln(‘Vi tri là thu:’,b);

  readln;

  end.

  0
  2021-08-07T19:14:25+00:00

  program ct;

  uses crt;

  var i,S,n,Max:integer;

  M:array[1..100] of integer;

  begin

  clrscr;

       write(‘nhap n:=’);readln(n);

          for i:=1 to n do

  begin

       write(‘nhap mang M[‘,i,’]:=’); readln(M[i]);

  end;

     for i:=1 to n do

         if M[i] mod 2=1 then writeln(‘so le la:’,M[i]);

     S:=0; i:=0;

        while i>n do

  begin

      i:=i+1;

      if M[i] mod 2=1 then S:=S+M[i];

  end;

    writeln(‘tong la:’,S);

      Max:=M[1];

        for i:=2 to n do

          if Max<M[i] then Max:=M[i];

    writeln(‘gia tri lon nhat la:’,Max);

    writeln(‘vi tri la:’);

       for i:=1 to n do

         if M[i]= Max then write(i,’  ‘);

  readln

  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )