câu 2: viết phương trình nhập vào biến mảng N số nguyên , với N được nhập từ bàn phím. in ra dãy số vừa nhập in ra số lớn nhất của dãy số tính và in r

Question

câu 2: viết phương trình nhập vào biến mảng N số nguyên , với N được nhập từ bàn phím.
in ra dãy số vừa nhập
in ra số lớn nhất của dãy số
tính và in ra tổng các số các dãy số

in progress 0
Harper 2 năm 2021-08-09T02:05:40+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T02:07:11+00:00

  uses crt;
  var i,n,k,max : integer;
  a : array[1..100] of integer;
  begin clrscr;
  write(‘Nhap so phan tu :’); readln(n);
  for i:=1 to n do begin
  write(‘Nhap a[‘,i,’]=’); readln(a[i]);
  end;
  for i:=1 to n do write(a[i]:3);
  max :=a[1];
  for i:=2 to n do if a[i]>max then max:=a[i];
  write(‘So lon nhat la :’, max);
  for i:=1 to n do k:=k+a[i];
  write(‘Tong day so do la :’, k);
  readln
  end.

  0
  2021-08-09T02:07:27+00:00

  program ct;

  uses crt;

  var i,n,Max,s:integer;

  A:array[1..100] of integer;

  begin

  clrscr;

  write(‘nhap n:=’);readln(n);

  for i:=1 to n do

  begin

  write(‘nhap mang A[‘,i,’]:=’);readln(A[i]);

  end;

  writeln(‘day so vua nhap la:’);

  for i:=1 to n do

  write(A[i],’  ‘);

  Max:=A[1]; 

  for i:=2 to n do   

     if Max<A[i] then Max:=A[i];

     writeln(‘gia tri lon nhat la’,Max);

  s:=0;

  for i:=1 to n do s:=s+A[i];

  writeln(‘tong la:’,s);

  readln

  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )