Câu 21. Một vật sáng đặt trước thấu kính hội tụ luôn cho ảnh thật, ngược chiều với vật A. Sai B. Đúng Câu 22. Một vật AB = 5cm đặt cách thấu kính

Question

Câu 21. Một vật sáng đặt trước thấu kính hội tụ luôn cho ảnh thật, ngược chiều với vật
A. Sai B. Đúng
Câu 22. Một vật AB = 5cm đặt cách thấu kính phân kì 50cm, cho một ảnh A’B’ cách thấu kính 20cm. Hỏi ảnh A’B’ có độ lớn là bao nhiêu?
A. 4cm B. 5cm C. 3cm D. 2cm
Câu 23. Một trạm phát điện có công suất 100kW và hiệu điện thế U = 1000V. Điện trở đường dây tải điện là 5 . Công suất hao phí trên đường dây tải điện là:
A. 70000W B. 50000W C. 61728W D. 55,55W
Câu 24. Hỏi tiêu cự của thấu kính hội tụ bằng bao nhiêu nếu vật AB và ảnh A’B’ bằng nhau? Biết ảnh A’B’ cách thấu kính một khoảng d’ = 8cm.
A. f = 1cm B. f = 3cm C. f = 4cm D. f = 8cm
Câu 25. Vật sáng vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ (hoặc phân kì) cho ảnh cũng vuông góc với trục chính của thấu kính đó.
A. Đúng B. Sai
Câu 26. Chọn câu ghép đúng?
1) Thấu kính hội tụ là thấu kính có a) cho ảnh thật ngược chiều với vật
2) Một vật đặt rất xa thấu kính hội tụ b) cùng chiều và lớn hơn vật
3) Ánh ảo tạo bởi thấu kính hội tụ c) phần rìa dày hơn phần giữa
4) Một vật đặt trước thấu kính hội tụ ở trong d) cho ảnh ảo cùng chiều và lớn hơn vật
khoảng tiêu cự e) cho ảnh thật có vị trí cách thấu kính một khoảng bằng tiêu cự
A. 2 – e B. 1 – c C. 3 – b D. 4 – a
Câu 27. Một vật AB đặt trước thấu kính phân kì cho ảnh nhỏ hơn vật ba lần và cách thấu kính 10cm. Hỏi vật đặt cách thấu kính bao nhiêu?
A. 30cm B. 60cm C. 20cm D. 40cm
Câu 28. Chọn câu ghép đúng?
1) Thấu kính phân kì là thấu kính có a) cho ảnh thật nằm trong tiêu cự của thấu kính
2) Ảnh của vật sáng tạo bởi thấu kính phân kì b) phần rìa mỏng hơn phần giữa
3) Ánh ảo tạo bởi thấu kính phân kì c) là ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật
4) Một vật đặt trước thấu kính phân kì d) là ảnh ảo cùng chiều và lớn hơn vật
A. 4 – a B. 3 – d C. 2 – c D. 1 – b
Câu 29. Khi chụp một vật cao 40cm và cách máy ảnh là 1m thì ảnh của vật cao 4cm. Hỏi chổ đặt phim cách vật kính bao nhiêu?
A. 6cm B. 8cm C. 4cm D. 10cm
Câu 30. Một trạm phát điện có công suất 100KW và hiệu điện thế U = 900V. Điện trở đường dây tải điện là 5 . Công suất hao phí trên đường dây tải điện là:
A. 70000W B. 50000W C. 61728W D. 55,55W
Câu 31. Vật sáng đặt trước TKPK đều cho ảnh ảo nằm trong khoảng tiêu cự của thấu kính.
A. Sai B. Đúng
Câu 32. Hiệu điện thế cuộn sơ cấp và thứ cấp của máy biến thế là 220V và 40V. Nếu cuộn thứ cấp có 200 vòng thì cuộn sơ cấp có bao nhiêu vòng
A. 800 vòng B. 500 vòng C. 1100 vòng D. 44 vòng
Câu 33. Một vật sáng đặt ngoài khoảng …..(1)…..của thấu kính hội tụ đều cho ….(2)…. với vật
A. (1):tiêu cự, (2): ảnh thật ngược chiều B. (1):tiêu cự, (2): ảnh thật cùng chiều
C. (1):tiêu cự, (2): ảnh ảo ngược chiều D. (1):tiêu cự, (2): ảnh ảo cùng chiều
Câu 34. Khi chụp ảnh một vật, dùng máy ảnh có phim cách vật kính 5cm, chiều cao của vật là 1,5m và vật cách máy ành 4,5m. Ảnh của vật sẽ cao:
A. 1,5cm B. 2,5cm C. 1cm D. 1,67cm
Câu 35. Một vật sáng đặt ngoài khoảng ..(1)…của thấu kính phân kì đều cho ….(2)…… với vật
A. (1):tiêu cự, (2): ảnh ảo cùng chiều B. (1):tiêu cự, (2): ảnh thật ngược chiều
C. (1):tiêu cự, (2): ảnh thật cùng chiều D. (1):tiêu cự, (2): ảnh ảo ngược chiều
Câu 36. Góc ……..(1)………bắng góc tới, nhưng góc ………(2)…….có thể nhỏ hơn (hoặc lớn hơn) góc tới tùy theo môi trường khúc xạ
A. (1):khúc xạ (2): phản xạ và khúc xạ B. (1):khúc xạ, (2): phản xạ
C. (1):phản xạ và khúc xạ, (2): khúc xạ D. (1):phản xạ, (2): khúc xạ
Câu 37. Hiệu điện thế cuộn thứ cấp và sơ cấp của máy biến thế là 220V và 480V. Nếu cuộn sơ cấp có 200 vòng thì cuộn thứ cấp có bao nhiêu vòng
A. 450 vòng B. 1400 vòng C. 436 vòng D. 440 vòng
Câu 38. Một vật sáng đặt trong khoảng …(1)…..của thấu kính hội tụ đều cho ….(2)…… với vật
A. (1):tiêu cự, (2): ảnh thật cùng chiều B. (1):tiêu cự, (2): ảnh ảo ngược chiều
C. (1):tiêu cự, (2): ảnh thật ngược chiều D. (1):tiêu cự, (2): ảnh ảo cùng chiều
Câu 39. Khi tia sáng truyền từ nước sang không khí thì góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới.
A. Sai B. Đúng

in progress 0
Abigail 2 năm 2021-07-24T01:38:35+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T01:39:50+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   câu 21.B

  câu 22.A

  câu 23.D

  câu 24.C

  câu 25.A

  câu 26.B

  câu 27.D

  câu 28.B

  câu 29.A

  câu 30.A

  câu 31.B

  câu 32.D

  câu 33.A

  câu 34.B

  câu 35.D

  câu 36.B

  câu 37.D

  câu 38.A

  câu 39.C

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )