Câu 22 một chất điểm chuyển động không vận tốc dưới tác dụng của lực F bằng 10*2N động lượng chất điểm ở thời điểm t bằng 3s kể từ lúc bắt đầu chuyển

Question

Câu 22 một chất điểm chuyển động không vận tốc dưới tác dụng của lực F bằng 10*2N động lượng chất điểm ở thời điểm t bằng 3s kể từ lúc bắt đầu chuyển động là
A 400kgm/s
B 200kgm/s
C 100kgm/s
D 300kgm/s

in progress 0
Madeline 1 tháng 2021-08-04T19:56:44+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-04T19:58:00+00:00

  Đáp án:

   D, 300kgm/s

  0
  2021-08-04T19:58:24+00:00

  Đáp án:

  D. 300kgm/s 

  Giải thích các bước giải:

  Động lượng chất điểm là:

  $\Delta p = F.\Delta t = {10^2}.3 = 300kgm/s$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )