Câu 22. Trong các chất sau: CH4, CO2, C2H4, Na2CO3, C2H5ONa có * A.1 hợp chất hữu cơ và 4 hợp chất vô cơ. B.2 hợp chất hữu cơ và 3 hợp chất vô cơ. C.4

Question

Câu 22. Trong các chất sau: CH4, CO2, C2H4, Na2CO3, C2H5ONa có *
A.1 hợp chất hữu cơ và 4 hợp chất vô cơ.
B.2 hợp chất hữu cơ và 3 hợp chất vô cơ.
C.4 hợp chất hữu cơ và 1 hợp chất vơ cơ.
D.3 hợp chất hữu cơ và 2 hợp chất vô cơ.
Câu 23. Một hợp chất hữu cơ có công thức C3H7Cl , có số công thức cấu tạo là *
A.1.
B.2.
C.3.
C.4.
Câu 24. Đốt cháy khí metan (CH4) trong không khí thu được khí cacbonic (CO2) và hơi nước (H2O). Tổng hệ số của các chất tỏng phản ứng là *
A.3.
B.4.
C.5.
D.6.
Câu 25. Hấp thụ hoàn toàn 0,896 lít khí CO2 (đktc) cần dùng tối đa cần dùng tối đa 500 ml dung dịch Ba(OH)2 thu được m gam kết tủa. Nồng độ mol của dung dịch Ba(OH)2 đã dùng và giá trị của m tương ứng là *
A.0,01 và 19,7.
B.0,02 và 3,94.
C.0,08 và 7,88.
D.0,04 và 6,84.
Câu 26. Cho 2.0 gam hỗn hợp gồm Mg và Cu vào cốc đựng dung dịch HCl dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 1,12 lít khí H2 (đktc). Thành phần % về khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu lầnlượt là *
A.50% và 50%.
B.60% và 40%.
C.70% và 30%.
D.80% và 20%.

in progress 0
Ximena 3 ngày 2021-12-07T03:01:00+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T03:02:46+00:00

  Đáp án:

  22 – D. 3 hợp chất hữu cơ và 2 hợp chất vô cơ.

  23 – B. 2.

  24 – D. 6.

  25 – C. 0,08 và 7,88.

  26 – B. 60% và 40%

  Giải thích các bước giải:

  22/

  $\text{3 chất hữu cơ gồm: $CH_4,C_2H_4,C_2H_5ONa$; 2 chất vô cơ: $CO_2,Na_2CO_3$}$

  23/

  $CH_3-CH_2-CH_2Cl; CH_3-CHCl-CH_3$

  24/

  $CH_4 + 2O_2\xrightarrow{t^o}CO_2+2H_2O$

  $\text{Vậy tổng hệ số trong phương trình là: 6}$

  25/

  $CO_2+Ba(OH)_2→BaCO_3↓+H_2O$

  $n_{CO_2}=n_{Ba(OH)_2}=n_{BaCO_3}=0,04\ mol$

  $→CM_{Ba(OH)_2}=\dfrac{0,04}{0,5}=0,08\ M$

  $m_{BaCO_3}=0,04.197=7,88\ g$

  26/

  $Mg+2HCl→MgCl_2+H_2$

  $n_{Mg}=n_{H_2}=\dfrac{1,12}{22,4}=0,05\ mol$

  $⇒\%mMg=\dfrac{0,05.24}{2}.100\%=60\%$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )