Câu 23 lực F bằng 5N tác dụng vào vật có khối lượng 1kg ban đâuù đứng yên trong khoảng thời gian 4s đoạn đường vật đi được là A 20m B 30m C 40m D 50m

Question

Câu 23 lực F bằng 5N tác dụng vào vật có khối lượng 1kg ban đâuù đứng yên trong khoảng thời gian 4s đoạn đường vật đi được là
A 20m
B 30m
C 40m
D 50m

in progress 0
Audrey 1 năm 2021-08-20T03:08:15+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-20T03:09:35+00:00

  Câu 23:

  Đáp án: (C) `40m`

  Giải:

  Gia tốc của vật:

  `a=\frac{F}{m}=\frac{5}{1}=5` $(m/s^2)$

  Quãng đường vật đi được trong 4s:

  `s=v_0t+\frac{1}{2}at^2=0.4+\frac{1}{2}.5.4^2=40` `(m)`

  Vậy chọn C

  0
  2021-08-20T03:09:48+00:00

  CHÚC BẠN HỌC TỐT !!!!!!!!!

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

       $F = 5 (N)$

       $m = 1 (kg)$

       $v_0 = 0 (m/s)$

       $t = 4 (s)$

  Gia tốc gây ra cho vật là:

       `a = F/m = 5/1 = 5` $(m/s^2)$

  Vận tốc của vật sau $4s$ là:

       $v = v_0 + at = 0 + 5.4 = 20 (m)$

  Quãng đường vật đi được là:

       `S = {v^2 – v_0^2}/{2a} = {20^2 – 0^2}/{2.5} = 40 (m)`

  $\to$ Chọn $C. 40m$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )