Câu 24: Hợp chất NO2 thuộc loại: A. oxit axit B. bazo C. oxit bazo D. muối Câu 25: Công thức hóa học của Chì (II) cacbonat là: A. PbSO3 B. PbSO4 C. Pb

Question

Câu 24: Hợp chất NO2 thuộc loại:
A. oxit axit B. bazo C. oxit bazo D. muối
Câu 25: Công thức hóa học của Chì (II) cacbonat là:
A. PbSO3 B. PbSO4 C. PbCO3 D. PbCO2
Câu 26: Hợp chất NaH2PO4 thuộc loại là:
A. muối axit B. bazo C. oxit bazo D. muối trung hòa
Câu 27: Công thức hóa học tạo bởi giữa Mg và gốc HPO4 là:
A. Mg2HPO4 B. Mg3HPO4 C. MgHPO4 D. Mg(HPO4)2
Câu 32: Cho các hợp chất: NaOH, KOH, Cu(OH)2, Al(OH)3, Fe(OH)3. Số bazo tan trong nước là:
A. 5 B. 3 C. 2 D. 4
Câu 33: Cho các hợp chất: NaOH, CO2, Ag2O, Fe2O3, P2O5, SO3. Số hợp chất thuộc loại oxit bazo là:
A. 1 B. 3 C. 2 D. 4

in progress 0
Allison 20 phút 2021-09-15T10:31:09+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T10:32:29+00:00

  Câu 24. A
  Câu 25. C
  Câu 26. A
  Câu 27. D
  Câu 32. C (NaOH, KOH)
  Câu 33. C (Ag2O, Fe2O3)

  0
  2021-09-15T10:32:58+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  24 A
  25 C
  26 A
  27 C
  32 C
  33 C

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )