Câu 24: Nhận định nào sau đây không đúng khi nói về hiđro? A. Trước khi đốt khí hiđro để tránh nổ mạnh cần thử độ tinh khiết của hiđro. B. Khi thu khí

Question

Câu 24: Nhận định nào sau đây không đúng khi nói về hiđro?
A. Trước khi đốt khí hiđro để tránh nổ mạnh cần thử độ tinh khiết của hiđro.
B. Khi thu khí hiđro bằng phương pháp đẩy không khí phải để ngửa bình thu khí.
C. Khí hiđro có tính khử, có thể chiếm nguyên tố oxi của một số oxit kim loại.
D. Khí hiđro là chất khí không màu, không mùi, không vị, nhẹ nhất trong các chất khí.
Câu 25: Dung dịch là hỗn hợp:
A. Của chất rắn trong chất lỏng. B. Của chất khí trong chất lỏng.
C. Đồng nhất của chất rắn và dung môi D. Đồng nhất của dung môi và chất tan.
Câu 26:Hòa tan 60 gam KNO3 vào 190 gam nước ở 20oC thì được dung dịch bão hòa. Độ tan của KNO3 ở nhiệt độ trên là:
A. 25,1 gam B. 21,57 gam C. 31,57 gam D. 43 gam
Câu 27: Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được khi cho 25 gam NaCl vào 85 gam nước là:
A. 15,2% B. 21% C. 22,73% D. 32,5%
Câu 28: Nồng độ mol của dung dịch thu được khi cho 8,19 gam NaCl vào 200 ml nước là:
A. 0,7M B. 0,8M C. 0,9M D. 1M
Câu 29:Độ tan của một chất trong nước ở nhiệt độ xác định là:
A. Số gam chất tan trong 100 ml nước để tạo thành dung dịch bão hòa.
B. Số gam chất tan trong 100 gam nước để tạo thành dung dịch bão hòa.
C. Số gam chất tan trong 100 gam dung dịch để tạo thành dung dịch bão hòa.
D. Số gam chất tan trong 100 gam nước.
Câu 30: Trong 25 gam dung dịch NaOH 20% có số mol NaOH là:
A. 0,1 mol B. 0,15 mol C. 0,125 mol D. 0,2 mol
Câu 31: Dung dịch có thể hòa tan thêm chất tan gọi là
A. dung dịch bão hòa. B. dung dịch chưa bão hòa.
C. dung dịch. D. dung môi.
Câu 32:Phản ứng nào dưới đây là phản ứng hóa hợp?
A. CaCO3 → CaO + CO2↑ B. Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2↑
C. CaO + H2O → Ca(OH)2 D. CuO + H2 → Cu + H2O
Câu33: Phản ứng nào sau đây không được dùng để điều chế hiđro trong phòng thí nghiệm?
A. Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2. B. Fe + H¬2SO4 → FeSO4 + H2.
C. 2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2. D.2H2O 2H2 + O2.
Câu34:Khử 48 gam đồng (II) oxit bằng khí hiđro cho 36,48 gam đồng. Hiệu suất của phản ứng là:
A. 90% B. 95% C. 94% D. 85%
Câu 35: Sự oxi hoá chậm là:
A. Sự oxi hoá mà không toả nhiệt. B. Sự oxi hoá mà không phát sáng.
C. Sự oxi hoá toả nhiệt mà không phát sáng. D. Sự tự bốc cháy.

in progress 0
Rose 37 phút 2021-10-17T03:55:54+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-17T03:56:58+00:00

  Đáp án: 

  Câu 24:A

  Câu 25:D

  Câu 26:C

  Câu 27:D

  Câu 28:B

  Câu 29;A

  Câu 30;D

  Câu 31;C

  Câu 32;B

  Câu 33:B

  Câu 34:D

  Câu 35: A

   

  0
  2021-10-17T03:57:08+00:00

  $24.A$

  $25.D$

  $26.C$

  $27.D$

  $28.B$

  $29.A$

  $30.D$

  $31.C$

  $32.B$

  $33.B$

  $34.D$

  $35.A$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )