Câu 25 một vật khối lượng 2kg đang chuyển động với vận tốc 5m/s thì bắt đầu chịu tác dụng của lực cản Fc sau 2s vật đi được quãng đường 5m tìm độ lớn

Question

Câu 25 một vật khối lượng 2kg đang chuyển động với vận tốc 5m/s thì bắt đầu chịu tác dụng của lực cản Fc sau 2s vật đi được quãng đường 5m tìm độ lớn của lực cản
A 8N
B 15N
C 12N
D 5N

in progress 0
Adeline 1 năm 2021-08-20T03:19:33+00:00 2 Answers 979 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-20T03:21:02+00:00

  Gọi a là gia tốc của vật, ta có:

  $s=v_0t+\frac{1}{2}at^2$

  ⇔ $5=5.2+\frac{1}{2}a.2^2$

  ⇒ $a=-2,5$ $(m/s^2)$

  Lực cản tác dụng lên vật:

  $F_c=ma=2.(-2,5)=-5$ (N)

  Vậy độ lớn của lực cản là 5N

  ⇒ Chọn D

   

  1
  2021-08-20T03:21:08+00:00

  Đáp án:

  D. 5N

  Giải thích các bước giải:

  Gia tốc của vật là:

  $\begin{array}{l}
  s = {v_o}t + \dfrac{1}{2}a{t^2}\\
   \Leftrightarrow 5 = 5.2 + \dfrac{1}{2}.a{.2^2}\\
   \Leftrightarrow a =  – 2,5m/{s^2}
  \end{array}$

  Độ lớn của lực cản là:

  $\begin{array}{l}
  ma =  – {F_c}\\
   \Leftrightarrow 2.\left( { – 2,5} \right) =  – {F_c}\\
   \Leftrightarrow {F_c} = 5N
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )