Câu 28: Cơ sở khoa học của biện pháp bảo quản nông sản là A. tăng cường độ hô hấp tế bào tới mức tối đa. B. giảm nhẹ cường độ hô hấp tế bào. C. tăng

Question

Câu 28: Cơ sở khoa học của biện pháp bảo quản nông sản là
A. tăng cường độ hô hấp tế bào tới mức tối đa.
B. giảm nhẹ cường độ hô hấp tế bào.
C. tăng nhẹ cường độ hô hấp tế bào.
D. giảm cường độ hô hấp tế bào tới mức tối thiểu.
Câu 29: Quá trình sử dụng năng lượng ánh sáng để tổng hợp chất hữu cơ từ các nguyên liệu vô cơ, đồng thời giải phóng khí oxi gọi là quá trình
A.hô hấp
B. quang hợp.
C.phân giải
D. quang phân li.
Câu 30: Có 1 tế bào ban đầu nguyên phân 4 lần liên tiếp sẽ tạo ra được bao nhiêu tế bào con?
A.8
B. 32.
C. 16.
D. 4.
Câu 31: Quá trình giảm phân chi xảy ra ở loại tế bào nào sau đây?
A. Tế bào sinh dưỡng.
B. Tế bào sinh dục.
C. Tế bào giao tử.
D. Tế bào sinh dục chín.
Câu 32: Hãy chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống thích hợp để hoàn thành nội dung của kì giữa của quá trình nguyên phân: “Ở kì giữa của quá trình nguyên phân, các nhiễm sắc thể kép……..và xếp thành…… hàng ngang trên mặt phẳng xích đạo.”
A. co xoắn cực đại, 2.
B. co xoắn cực đại, 1.
C. bắt đầu co xoắn, 1.
D. bắt đầu co xoắn, 2.

Câu 33: Có bao nhiêu sinh vật sau đây thuộc nhóm vi sinh vật? 1. Nấm nhầy. 2. Trùng sốt rét. 3. Vi khuẩn lam. 4. Tảo lục đơn bào.
A. 2.
B. 4.
C. 1.
D. 3.
Câu 34: Khi 2 tế bào sinh dục cái hoàn tất quá trình giảm phân sẽ hình thành bao nhiêu trứng?
A.1
B. 3.
C. 2.
D.4.
Câu 35: Bệnh ung thư là một ví dụ cho thấy
A. sự phân chia tế bào được điều khiển bởi một hệ thống rất tinh vi.
B. chu kì tế bào hoạt động bình thường.
C. sự điều khiển chặt chẽ chu kì tế bào của cơ thể.
D. hiện tượng tế bào thoát khỏi cơ chế điều hòa quá trình phân bào.
Câu 36: Một tế bào ban đầu đầu mang bị nhiễm sắc thể 2n thì sau khi kết thúc quá trình giảm phân sẽ tạo nên các tế bào mang bị nhiễm sắc thể bao nhiêu?
A. 1n.
B.3n
C. 4n.
D. 2n.
Câu 37: Những hợp chất nào sau đây là sản phẩm của pha sáng trong quá trình quang hợp?
A. ATP, NADPH, O2.
B. C6H1206, ADP, NADP+.
C. CO2, ADP, NADP-.
D. ATP, NADPH, CO2.
Câu 38: Đặc điểm nào sau đây không đúng khi nói về cấu tạo của nhóm vi sinh vật?
A. Cơ thể nhi bé, chỉ nhìn thấy rõ dưới kính hiển vi.
B. Một số vi sinh vật sống thành tập đoàn.
C. Tất cả các vi sinh vật đều có nhân sơ.
D. Đa số các vi sinh vật có cơ thể là một tế bào.
Câu 39: Quá trình hô hấp tế bào bao gồm các giai đoạn sau: (1) Đường phân. 2) Chu trình crep. (3) Chuỗi truyền electron hô hấp.
Trật tự đúng các giai đoạn của quá trình hô hấp tế bào là
A. (1) -> (2) -> (3)
B. (3) -> (2) -> (1)
C. (3) -> (1) -> (2)
D. (1)-> (3) -> (2).

Câu 40: Dựa vào nhu cầu của vi sinh vật về nguồn năng lượng và nguồn cacbon, người ta chia hình thức dinh dưỡng ở vi sinh vật làm bao nhiêu kiều?
A.4
B. 2.
C.1
D.3

in progress 0
Emery 5 tháng 2021-07-27T04:27:37+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T04:28:41+00:00

  Đáp án:

   28-B.29-C.30-D.31-D.32-A.33-A.34-4.35-A.36-B.37-B.38-A.39-C

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )