Câu 29 chỉ dùng một thuốc thử để nhận biết 4 dung dịch mất nhãn H2SO4 NaNO3 HCl Ba(OH)2 thuốc thử đó là A BaCl2 B HCl C quỳ tím D BaSO4

Question

Câu 29 chỉ dùng một thuốc thử để nhận biết 4 dung dịch mất nhãn H2SO4 NaNO3 HCl Ba(OH)2 thuốc thử đó là
A BaCl2
B HCl
C quỳ tím
D BaSO4

in progress 0
Abigail 5 tháng 2021-07-29T10:51:54+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T10:52:59+00:00

  Đáp án:A

   

  Giải thích các bước giải:

   -Chọn thuốc thử:quỳ tím

  + Dung dịch làm quỳ tím hóa đỏ: H2SO4 , HCl

  + Dung dịch làm quỳ tím hóa xanh: Ba(OH)2

  + Dung dịch không đổi màu quỳ tím: NaNO3

  – Cho dung dịch Ba(OH)2 vừa nhận biết được vào 2 dung dịch lamf quỳ tím hóa đỏ:

  + Dung dịch làm xuất hiện kết tủa trắng là H2SO4:

  H2SO4 + Ba(OH)2 → BaSO4  ↓ + 2H2O

  + Dung dịch không có hiện tượng: là HCl:

  2HCl + Ba(OH)2 → BaCl+ 2H2O

   

  0
  2021-07-29T10:53:21+00:00

  Đáp án: $C$

   

  Giải thích các bước giải:

  Dùng quỳ tím nhận ra $H_2SO_4$, $HCl$ hoá đỏ; $NaNO_3$ không đổi màu, $Ba(OH)_2$ hoá xanh.

  Nhỏ $Ba(OH)_2$ vào hai chất còn lại. $H_2SO_4$ có kết tủa trắng, $HCl$ thì không.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )