Câu 29. Chọn câu trả lời sai. Một người đi xe đạp trên đoạn đường MNPQ. Biết trên đoạn đường MN =S1 người đó đi với vận tốc v1, trong thời gian t1; t

Question

Câu 29. Chọn câu trả lời sai.
Một người đi xe đạp trên đoạn đường MNPQ. Biết trên đoạn đường MN =S1 người đó đi với vận tốc v1, trong thời gian t1; trên đoạn đường NP =S2 người đó đi với vận tốc v2, trong thời gian t2; trên đoạn đường PQ =S3 người đó đi với vận tốc v3, trong thời gian t3. Vận tốc trung bình của ngươì đó trên đoạn đường MNPQ được tính bằng công thức.
A. S = S1 + S2+S3 B. S = v1t1 + v2t2 +v3t3.
C. v = (t1+t2+t3) D. Cả B, C đều đúng.
Câu 30. Chọn câu trả lời đúng.
Một người đi xe đạp trên đoạn đường MNP. Biết trên đoạn đường MN =S1 người đó đi với vận tốc 16 , trong thời gian t1 = 15phút; trên đoạn đường NP =S2 người đó đi với vận tốc 24 , trong thời gian t2 = 25phút. Vận tốc TB của ngươì đó trên đoạn đường MNP là:
A. 18 , B. 20 , C. 21 , D. 22 .
Câu 31: Chọn câu trả lời đúng.
Một ca nô chuyển động đều từ bến sông A đến bến sông B với vận tốc 30 , hết 45phút. Quãng đường từ A đến B dài:
A. 22,5km, B. 40km, C. 135km, D. Cả A, B, C đều sai.
Câu 32. Chọn câu trả lời đúng.
Một người đi xe đạp trên đoạn đường MNP. Biết trên đoạn đường MN =S1 người đó đi với vận tốc 18 , trong thời gian t1 = 10phút; trên đoạn đường NP =S2 người đó đi với vận tốc 30 , trong thời gian t2 = 30phút. Qu•ng đường MNP dài:
A. 15km, B. 16km, C. 18km, D. 20km
Câu 33. Chọn câu trả lời đúng.
Âm thanh truyền trong không khí với vận tốc 330 . Quãng đường âm truyền đi được trong 0,5 phút là:
A. 165m, B.660m, C. 11m, D. 9,9km
Câu 34. Chọn câu trả lời đúng.
Một máy bay cất cánh từ thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội trên đường bay dài 1260km, với vận tốc trung bình 200 . Thời gian bay là:
A. 1,45h. B.1,75h. C. 1,15h. D. 2h

in progress 0
Mackenzie 2 tháng 2021-10-06T08:40:08+00:00 2 Answers 19 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T08:41:52+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Câu 29: Không có đáp án nào đúng.

  Câu 30: C. 21km/h

  Câu 31: A. 22,5km

  Câu 32: C. 18km

  Câu 33: D. 9,9km

  Câu 34: t = 6,3h

  0
  2021-10-06T08:42:02+00:00

  Đáp án:

  Câu 29: Không có đáp án nào đúng.

  Câu 30: C. 21km/h

  Câu 31: A. 22,5km

  Câu 32: C. 18km

  Câu 33: D. 9,9km

  Câu 34: t = 6,3h

  Giải thích các bước giải:

   Câu 29: Vận tốc trung bình của ngươì đó trên đoạn đường MNPQ là:
  \[{v_{tb}} = \frac{{{s_1} + {s_2} + {s_3}}}{{{t_1} + {t_2} + {t_3}}}\]

   Câu 30: Vận tốc trung bình của người đó trên quãng đường MNP là:
  \[{v_{tb}} = \frac{{{s_1} + {s_2}}}{{{t_1} + {t_2}}} = \frac{{{v_1}{t_1} + {v_2}{t_2}}}{{{t_1} + {t_2}}} = \frac{{16.\frac{1}{4} + 24.\frac{5}{{12}}}}{{\frac{1}{4} + \frac{5}{{12}}}} = 21km/h\]

  Câu 31: Quãng đường từ A đến B dài:

  \[s = v.t = 30.\frac{2}{3} = 22,5km\]

  Câu 32: Quãng đường MNP dài:

  \[\begin{array}{l}
  s = {s_1} + {s_2} = {v_1}t + {v_2}t\\
   \Leftrightarrow s = 18.\frac{1}{6} + 30.\frac{1}{2} = 18km
  \end{array}\]

   Câu 33: Quãng đường âm truyền đi được trong 0,5 phút là:

  \[s = v.t = 330.30 = 9900m = 9,9km\]

   Câu 34: Thời gian bay là:
  \[v = \frac{s}{t} \Leftrightarrow t = \frac{s}{v} = \frac{{1260}}{{200}} = 6,3h\]

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )