Câu 3: (1.5 điểm) Một đoạn mạch ARN có trình tự các nuclêôtit như sau: – A – U – G – X – U – U – G – A – X – A – G – a) Xác định trình tự các nuclê

Question

Câu 3: (1.5 điểm)
Một đoạn mạch ARN có trình tự các nuclêôtit như sau:
– A – U – G – X – U – U – G – A – X – A – G –
a) Xác định trình tự các nuclêôtit trong đoạn gen đã tổng hợp ra đoạn mạch ARN trên?
b) Tính chiều dài của đoạn gen trên?

in progress 0
Ruby 1 năm 2021-10-28T21:01:47+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T21:03:02+00:00

  Đáp án:A,-T-A-X-G-A-G-

  B,CHƯA NGHĨ RA

   

  Giải thích các bước giải:

  A,

  Theo nguyên tắc bổ sung thôi nha bạn

  A liên kết với U,T liên kết với A,G liên kết với X,X liên kết với G.( lưu ý mạch ADN là gồm các Nucleotit A,T,G,X thôi)

  B,CHƯA NGHĨ RA

   

  0
  2021-10-28T21:03:31+00:00

  mARN : – A – U – G – X – U – U – G – A – X – A – G –

  Gen :     – T –   A  -X-   G  -A – A  -X  -U – G –T  –  X-

                 -A   -T-   G -X  –  T –  T-  G-  A  -X  -A  –   G-

  Gen có N=22NU

  Chiều dài gen là 

  l=$\frac{N}{2}$ x3,4=37,4

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )