Câu 3: Dùng khí hidro để khử hết 50g hỗn hợp A gồm đồng(II) oxit và sắt(III) oxit. Biết trong hỗn hợp sắt(III) oxit chiếm 80% khối lượng. a) Viết các

Question

Câu 3: Dùng khí hidro để khử hết 50g hỗn hợp A gồm đồng(II) oxit và sắt(III) oxit. Biết trong hỗn hợp sắt(III) oxit chiếm 80% khối lượng.
a) Viết các phương trình hóa học
b) Tính thể tích khí H2 cần dùng ở đktc.
Giúp Mình Vs Mình Đang Cần Gấp, Mai thi ồi :<<

in progress 0
Maria 1 tháng 2021-07-24T20:29:54+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T20:30:58+00:00

  `=> m_{Fe_2O_3}=\frac{80}{100}.m_{\text{hh}}=0,8.50=40g`

  `=> n_{Fe_2O_3}=\frac{40}{160}=0,25(mol)`

  `m_{CuO}=50-m_{Fe_2O_3}=50-40=10g`

  `=> n_{CuO}=\frac{10}{80}=0,125(mol)`

  `a)` Phương trình:

  `CuO+H_2\overset{t^o}{\to}Cu+H_2O`

  `0,125`  __  `0,125`                                  `(mol)`

  `Fe_2O_3+3H_2\overset{t^o}{\to}2Fe+3H_2O`

  `0,25`   __    `0,75`                                            `(mol)`

  `=> n_{H_2}=0,125+0,75=0,875(mol)`

  `=> V_{H_2}=0,875.22,4=19,6(l)`

  0
  2021-07-24T20:31:15+00:00

  Đáp án:

  mFe2O3=80%.50=40(g)

  =>nFe2O3=40/160=0,25(mol)

  mCuO=50-40=10(g)

  =>nCuO=10/80=0,125(mol)

  Fe2O3+3H2–t*–>2Fe+3H2O

  0,75____0,75

  CuO+H2–t*–>Cu+H2O

  0,125__0,125

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )