Câu 3: Hai vật nhỏ có khối lượng m1 = 1 kg, m2 = 3 kg chuyển động với các vận tốc v1 = 3 m/s và v2 = 1 m/s. a) Tìm tổng động lượng (phương, chiều và đ

Question

Câu 3: Hai vật nhỏ có khối lượng m1 = 1 kg, m2 = 3 kg chuyển động với các vận tốc v1 = 3 m/s và v2 = 1 m/s. a) Tìm tổng động lượng (phương, chiều và độ lớn) của hệ trong các trường hợp: a1) hai vật chuyển động cùng hướng. a2) hai vật chuyển động cùng phương, ngược hướng. a3) hai vật chuyển động hợp nhau một góc 1200 . b) Cho hai vật trên chuyển động cùng hướng nhau và va chạm với nhau. Tính vận tốc vật m1 trong các trường hợp: b1) hai vật va chạm mềm. b2) sau va chạm vật m2 chuyển động với vận tốc 0,5 m/s và chuyển động theo hướng ban đầu của m1 với vận tốc 0,5 m/s. c) Giải lại câu b trong trường hợp hai vật chuyển động ngược hướng.

in progress 0
Audrey 3 tháng 2021-09-18T03:14:37+00:00 1 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T03:15:40+00:00

  Đáp án:

   P=6kg.m/s

  Giải thích các bước giải:
  \({m_1} = 1kg;{m_2} = 3kg;{v_1} = 3m/s;{v_2} = 1m/s\)

  a: Tổng động lượng 

  a1> 2 vật chuyển động cùng chiều: 
  \(P = {P_1} + {P_2} = {m_1}.{v_1} + {m_2}{v_2} = 1.3 + 3.1 = 6kg.m/s\)

  a2> Chuyển động ngược hướng 
  \(P = \left| {{P_1} – {P_2}} \right| = 0kg.m/s\)

  a3> Hợp nhau 1 góc 120
  \(P = \sqrt {P_1^2 + P_2^2 + 2.{P_1}{P_2}.cos\alpha }  = 3kg.m/s\)

  b: cùng hướng 

  b1> hai vật va chạm mềm:
  \({P_1} + {P_2} = P \Leftrightarrow 1.3 + 3.1 = (1 + 3).V \Rightarrow V = 1,5m/s\)

  b2> v2’=0,5m/s
  \({P_1} + {P_2} = {P_1}’ + {P_2}’ \Leftrightarrow 1.3 + 3.1 = 1.{v_1} + 3.0,5 \Rightarrow {v_1} = 4,5m/s\)

  c: hai vật ngược hướng

  c1: va chạm mềm
  \({P_1} – {P_2} = P \Leftrightarrow 1.3 – 3.1 = (1 + 3).V \Rightarrow V = 0m/s\)

  c2> đàn hồi 
  \({P_1} – {P_2} = {P_1}^\prime  + {P_2}^\prime  \Leftrightarrow 1.3 – 3.1 = 1.{v_1} + 3.0,5 \Rightarrow {v_1} =  – 1,5m/s\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )