Câu 3. Hòa tan hết 12g một kim loại (hóa trị II) bằng dd H2SO4 loãng thu được 6,72 lít khí H2 (đktc). Kim loại này là gì? Câu 4. Cho 4,6g một kim loại

Question

Câu 3. Hòa tan hết 12g một kim loại (hóa trị II) bằng dd H2SO4 loãng thu được 6,72 lít khí H2 (đktc). Kim loại này là gì?
Câu 4. Cho 4,6g một kim loại M (hóa trị I) phản ứng với khí clo tạo thành 11,7g muối. M là kim loại nào?
Câu 5. Hòa tan 4,05g nhôm (Al) bằng 200ml dd H2SO4 1M. Biết hiệu suất của phản ứng 75%. Thể tích H2 thu được (đktc) là ?

in progress 0
Delilah 2 tháng 2021-10-14T07:47:58+00:00 1 Answers 24 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-14T07:49:20+00:00

  Đáp án:

  3/ Kim loại hóa trị II là Canxi (Ca)

  4/ Kim loại M là Natri (Na)

  5/ $V_{H_2}=3,36l.$

  Giải thích các bước giải:

  3/

  Gọi kim loại hóa trị II là M.

  $PTPƯ:M+H_2SO_4(l)\xrightarrow{} MSO_4+H_2↑$

  $n_{H_2}=\dfrac{6,72}{22,4}=0,3mol.$

  $Theo$ $pt:$ $n_{M}=n_{H_2}=0,3mol.$

  $⇒M_{M}=\dfrac{12}{0,3}=40g/mol.$

  ⇒ Kim loại M là Canxi (Ca).

  4/

  $PTPƯ:2M+Cl_2\xrightarrow{} 2MCl$

  Theo ĐLBTKL ta có:

  $m_{M}+m_{Cl_2}=m_{MCl}$

  $⇒m_{Cl_2}=11,7-4,6=7,1g.$

  $⇒n_{Cl_2}=\dfrac{7,1}{71}=0,1mol.$

  $Theo$ $pt:$ $n_{M}=2n_{Cl_2}=0,2mol.$

  $⇒M_{M}=\dfrac{4,6}{0,2}=23g/mol.$

  ⇒ Kim loại M là Natri (Na)

  5/

  Đổi 200ml=0,2l.

  $n_{Al}=\dfrac{4,05}{27}=0,15mol.$

  $n_{H_2SO_4}=0,2.1=0,2mol.$

  $PTPƯ:2Al+3H_2SO_4\xrightarrow{} Al_2(SO_4)_3+3H_2↑$

  $\text{Lập tỉ lệ:}$ $\dfrac{0,15}{2}>\dfrac{0,2}{3}$

  $⇒n_{Al}$ $dư.$

  ⇒ Tính theo $n_{H_2SO_4}$

  $Theo$ $pt:$ $n_{H_2}=n_{H_2SO_4}=0,2moll.$

  $⇒V_{H_2}=0,2.22,4=4,48l.$

  Mà H=75% nên:

  $⇒V_{H_2}=4,48.75\%=3,36l.$

  chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )