Câu 3: Khử hoàn toàn 24g Đồng(II)oxit bằng khí hiđrô. a, hãy tính khối lượng kim loại sinh ra. b, để có được lượng khí hiđrô cần dùng cho phản ứng tr

Question

Câu 3: Khử hoàn toàn 24g Đồng(II)oxit bằng khí hiđrô.
a, hãy tính khối lượng kim loại sinh ra.
b, để có được lượng khí hiđrô cần dùng cho phản ứng trên phải dùng bao nhiêu gam kém tác dụng với dung dịch axit clohiđric
CẦN GẤP!!!
ai lm nhanh cho hay nhất lun

in progress 0
Clara 1 năm 2021-07-24T18:34:23+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T18:35:36+00:00

  Đáp án:

  a, $m_{Cu}=19,2\ g$

  b, $m_{Zn}=19,5\ g$ 

  Giải thích các bước giải:

  $n_{CuO}=\dfrac{24}{80}=0,3\ (mol)$

  Các phương trình hóa học:

  $CuO+H_2\xrightarrow{t^o} Cu+H_2O\ \ (1)$ 

  $Zn+2HCl\to ZnCl_2+H_2\ \ (2)$

  Theo phương trình $(1):$

  $n_{Cu}=n_{H_2}=n_{CuO}=0,3\ (mol)$

  $m_{kl}=m_{Cu}=0,3.64=19,2\ (g)$

  Theo phương trình $(2):$

  $n_{Zn}=n_{H_2}=0,3\ (mol)$

  $m_{Zn}=0,3.65=19,5\ (g)$

  0
  2021-07-24T18:36:07+00:00

  a, CuO   +       H2  ——>     Cu      +       H2O

  0,3  —->         0 ,3      —>    0,3

  nCuO = 24/80 = 0,3 ( mol )

   mCu = 0,3 x 64 = 19,2(g)

  b, Zn + 2HCl    —>  ZnCl2 + H2

     0,3         <——                   0,3

  mZn = 0,3 x 65 = 19,5 (g) 

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )