Câu 3: TRÌNH BÀY NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ XÃ HỘI VIỆT NAM DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA CUỘC KHAI THÁC THUỘ ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP. QUA ĐÓ NÊU NHỮNG MÂU T

Question

Câu 3: TRÌNH BÀY NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ XÃ HỘI VIỆT NAM DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA CUỘC KHAI THÁC THUỘ ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP. QUA ĐÓ NÊU NHỮNG MÂU THUẪN CƠ BẢN TRONG XÃ HỘI VIỆT NAM. VÌ SAO XUẤT HIỆN NHỮNG MẪU THUẪN ĐÓ.
CÂU 4: EM CÓ NHẬN XÉT GÌ VỀ SỰ CHUYỂN BIẾN KINH TẾ VÀ XÃ HỘI VIỆT NAM DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP
CÁC BN GIẢI GIÙM TUI NHA TẠI CÂU NÀY ĐÊT TUI THI HỌC KÌ GIẢI ĐÚNG GIÙM TUI ĐỪNG SAO CHÉP TRÊN MẠNG NHA XIN CẢM ƠN

in progress 0
Madelyn 3 tháng 2021-09-28T14:57:09+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T14:58:52+00:00

  3.

  * Những chuyển biến về cơ cấu kinh tế:

  – Nông nghiệp: xuất hiện các đồn điền trồng lúa, cao su nông nghiệp quy mô lớn.

  – Xuất hiện một số cơ sở công nghiệp: công nghiệp khai mỏ, công nghiệp phục vụ đời sống.

  – Giao thông vận tải: hình thành các tuyến đường sắt, đường bộ, cầu cảng lớn.

  – Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa bắt đầu được du nhập vào Việt Nam, tồn tại song song với phương thức bóc lột phong kiến.

  * Những chuyển biến xã hội:

  – Tính chất: chuyển từ xã hội phong kiến độc lập sang xã hội thuộc địa nửa phong kiến.

  – Cơ cấu xã hội:

  + Các giai cấp cũ: địa chủ phong kiến, nông dân bị phân hoá.

  + Xuất hiện các tầng lớp, giai cấp mới: công nhân, tầng lớp tư sản, tiểu tư sản thành thị, tạo điều kiện cho cuộc vận động giải phóng dân tộc theo xu hướng mới.

  – Mâu thuẫn dân tộc và mâu thuẫn giai cấp ngày càng gay gắt.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )