Câu 4: Công thức = B1 + C3 được đặt trong ô C4. Nếu ta sao chép công thức này sang ô D4 thì công thức trong ô D4 sẽ là: A. = C2+ C3 B. = C1+ D3

Question

Câu 4: Công thức = B1 + C3 được đặt trong ô C4. Nếu ta sao chép công thức này sang ô D4 thì công thức trong ô D4 sẽ là:
A. = C2+ C3 B. = C1+ D3
C. = D3 + C4 D. Câu A, B và C đều sai
Câu 5: Trên bảng tính, khi muốn di chuyển để thay đổi ô được kích hoạt em phải
a. Dùng các phím mũi tên để di chuyển b. Sử dụng chuột để di chuyển
c. Dùng phím Backspace để di chuyển d. Câu a, b đúng
Câu 6: Khi mở một bảng tính mới em thường thấy có
a. Một trang tính b. Hai trang tính
c. Ba trang tính d. Bốn trang tính
Câu 7: Khối ô có thể là
a. Một ô b. Một dòng
c. Một cột d. Tất cả đều đúng
Câu 8: Câu nào sau đây là sai?
Khi nhập dữ liệu vào bảng tính thì
a. Dữ liệu kí tự sẽ mặc nhiên căn trái trong ô b. Dữ liệu kiểu số sẽ mặc nhiên căn phải trong ô
c. Cả a và b sai d. Cả a và b đúng
Câu 9: Khi nhập công thức vào ô, em phải gõ trước công thức dấu:
a. Dấu cộng (+) b. Dấu ngoặc đơn ( )
c. Dấu bằng (=) d. Dấu # .
Câu 10: Kí hiệu phép nhân và phép chia trong chương trình bảng tính kí hiệu là:
a. Dấu . và : b. Dấu . và /
c. Dấu * và : d. Dấu * và /
Câu 11: Để kích hoạt ô D200 nằm ngoài phạm vi màn hình (em không nhìn thấy), ngoài cách dùng chuột và các thanh cuốn em có thể:
A. Gõ địa chỉ vào thanh công thức B. Gõ địa chỉ D200 vào hộp tên
C. Nháy chuột tại nút tên cột D D. Nháy chuột tại nút tên hàng 200

in progress 0
Aaliyah 2 tháng 2021-07-30T03:29:50+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T03:31:04+00:00

  4.B

  5.D

  6.C

  7.D

  8 D

  9 C

  10 D

  11 B

  0
  2021-07-30T03:31:39+00:00

  4 B
  5 D
  6C
  7D
  8D
  9 D
  10D
  11 D

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )