Câu 4 . Gen có khối lượng 531000 dvC có số liên kết hidrô giữa A và T bằng số liên kết hidrô giữa G và X . a. Tính chiều dài của phân tử AND này b.

Question

Câu 4 . Gen có khối lượng 531000 dvC có số liên kết hidrô giữa A và T bằng số liên kết hidrô giữa G và X .
a. Tính chiều dài của phân tử AND này
b. Tỉ lệ phần trăm từng loại nuclêôtit mỗi loại của gen bằng bao nhiêu?

in progress 0
Serenity 1 tháng 2021-08-31T13:59:19+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T14:00:25+00:00

  Giải thích các bước giải:

  $N = M : 300 = 531000 : 300 = 1770 nu=> L = N : 2. 3,4 = 1770 : 2 . 3,4= 3009$ angtron

  $A=T =x$

  $G=X= y$

  Ta có :

  $2x = 3y => 2x – 3y = 0$

  $2x+ 2y = 1770 => 3y + 2y = 5y = 1770=> y = 354$ nu

  $x= 531$

  Vậy

  $A=T= 531 = 531 : 1770 . 100$% $= 30$%,

  $G=X=354=  20$%

  0
  2021-08-31T14:00:46+00:00

  Đáp án:

  a) $L=3009$ $(angstrom)$

  b) $A=T=\dfrac{531}{1770}.100=30$%

  $G=X=\dfrac{354}{1770}.100=20$%

  Giải thích các bước giải:

   a) $M=N.300$

  → $531000=N.300_{}$ 

  ⇔ $N=1770_{}$ 

    $L=\dfrac{N}{2}.3,4=\dfrac{1770}{2}.3,4=3009_{}$ (angstrom)

   b) Ta có hệ phương trình:

          $\begin{cases} A+T+G+X=1770 \\ 2A=3G \end{cases}$

  Theo NTBS thì $A=T$ và $G=X$

  ⇒ $\begin{cases} 2A+2G=1770 \\ 2A-3G=0 \end{cases}$

  ⇔ $\begin{cases} A=531 \\ G=354 \end{cases}$

  $A=T=\dfrac{531}{1770}.100=30$%

  $G=X=\dfrac{354}{1770}.100=20$%

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )