câu 4 : số đối của phân số -7 phần 13 là : a ) 13/-7 b ) -7\13 c / 7 phần 13 d 7 /-13 câu 5 : kết quả rút gọn phân số 36/60 đến tối giản là a / 3/5

Question

câu 4 : số đối của phân số -7 phần 13 là :
a ) 13/-7
b ) -7\13
c / 7 phần 13
d 7 /-13
câu 5 : kết quả rút gọn phân số 36/60 đến tối giản là
a / 3/5
b/ 5/3
c -3/5
d / 6/10
câu 6 : nếu -2/5=6/x thì x bằng :
a / 12
b/ -12
c / 15
d / -15
Câu 7 : rút gọn 27.5-27 / ( -3 ) ³ đc kết quả là :
a / 4
b / -4
c / 6
d / -6
câu 8 : Tập hợp các số nguyên x thỏa mãn : -15 /5 ≤ x ≤ 21 / 7
a ) { -3 ; -2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2 }
b / { 0 ; 1 ; 2 }
c ) { -2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2 }
d ) { -3 ; -2 ; -1 ; 0 ; 1 ;2 ; 3 }
câu 9 : góc 3 độ và góc 52 độ là hai góc :
a / Bù nhau
b / phụ nhau
c / Kề bù
d / Đối nhau
Câu 10 : Hai góc có tổng số đo bằng 180 độ là hai góc :
a / Bù nhau
b / phụ nhau
c/ kề bù
d / đối nhau
câu 11 : Cho góc AEB và CFD là hai góc bù nhau . Biết góc AEB = 50 độ . Số đo CFD ?
a / 40 độ
b / 130 độ
c / 180 độ
d / 90 độ
câu 12 : Tia Ot là tia phân giác của góc mOn khi và chỉ khi :
a / mOt + tOn = mOn
b / mOt = tOn
c / Ba tia Ot , On , Om có chung gốc
d ) mOt = tOn = mOn : 2
nhanh nha , mk đang cần gấp lắm lun ý
please
:((((((

in progress 0
aikhanh 3 tháng 2021-09-24T21:52:44+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-24T21:54:02+00:00

  Câu `4 : C`

  Câu `5 : A`

  `36/60 = (36 : 12)/(60 : 12) = 3/5`

  Câu `6 : D`

  `(-2)/5 = 6/x`

  `⇒ -2x = 30`

  `⇒ x = -15`

  Câu `7: B`

  `(27. 5 – 27))/(-3)^3`

  `(27. (5 – 1))/(-27)`

  `= -4`

  Câu `8 : D`

  `-15/5 < x < 21/7`

  `⇔ -3 < x < 3`

  `⇒ D` đúng

  Câu `9 : ??`

  Câu `10 : A`

  Câu `11 : B`

  `\hat{AEB} + \hat{CFD} = 180^o` (bù nhau)`

  `⇒ 50^o + \hat{CFD} = 180^o` 

  `⇒ \hat{CFD} = 130^o`

  Câu `12 : D`

  0
  2021-09-24T21:54:13+00:00

  Đáp án:

   4. c

  5.a

  6.d

  7.b

  8.c

  9.d

  10.a

  11.b

  12.d

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )