Câu 5. Một trong những chủ trương của Đảng ta về đường lối đổi mới kinh tế là A. phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, ưu tiên phát triển công

Question

Câu 5. Một trong những chủ trương của Đảng ta về đường lối đổi mới kinh tế là
A. phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, ưu tiên phát triển công nghiệp nặng.
B. cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nông nghiệp, thương nghiệp, công thương nghiệp tư bản tư doanh.
C. xây dựng một bước về cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội, hình thành cơ cấu kinh tế mới.
D, phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Câu 6. Một trong những chủ trương của Đảng ta về đường lối đổi mới chính trị là
A. đổi mới phải toàn diện, đồng bộ, từ kinh tế – chính trị đến tổ chức.
B. xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Nhà nước của dân, do dân, vì dân.
C phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động, xây dựng con người mới.
D, đổi mới kinh tế gắn liền với đổi mới về chính trị, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
Câu 7. Đường lối đổi mới của Đảng ta là đổi mới toàn diện, nhưng trọng tâm là
đổi mới trong lĩnh vực nào?
A. Chính trị
B, Kinh tế,
C Văn hoá.
D. Xã hội. Câu 8. Công cuộc đổi mới đất nước giai đoạn (1986 – 1990) bước đầu đạt được
thành tựu, trước tiên trong việc thực hiện các mục tiêu của
A. Ba chương trình kinh tế. B, kinh tế đối ngoại.
C. tài chính – tiền tệ. D. kinh tế – xã hội.
Câu 9. Hạn chế lớn nhất của công cuộc đổi mới ở nước ta giai đoạn (1986 – 1990) trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển là gì?
A. Trình độ khoa học và công nghệ chuyển biến chậm.
B. Hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng suất lao động thấp.
C. Nền kinh tế còn mất cân đối, lạm phát vẫn ở mức cao, hiệu quả kinh tế thấp.
D. Lực lượng sản xuất còn nhỏ bé, cơ sở vật chất – kĩ thuật lạc hậu. Câu 10. Thực hiện kế hoạch 5 năm (1996 – 2000), cơ cấu các ngành kinh tế nước ta có sự chuyển biến như thế nào?
A. Cơ cấu các ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng công – nông kết hợp.
B. Cơ cấu các ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
C. Cơ cấu các ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá.
D. Cơ cấu các ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hoá, nông nghiệp hoá,
Câu 11. Thành tựu quan trọng của Việt Nam trong kế hoạch 5 năm (1991 – 1995) trong lĩnh vực đối ngoại là gì?
A. Đấu tranh ngoại giao, góp phần chấm dứt cuộc nội chiến ở Cam-pu-chia.
8. Mở rộng quan hệ đối ngoại, phá thế bị bao vây, tham gia tích cực vào các hoạt động của quốc tế.
C. Củng cố và tăng cường quan hệ với các nước Đông Nam Á.
D. Củng cố và tăng cường quan hệ với các nước Đông Âu.

in progress 0
Daisy 3 tuần 2021-07-09T22:55:11+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T22:56:24+00:00

  Câu 5. Một trong những chủ trương của Đảng ta về đường lối đổi mới kinh tế là D, phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

   Câu 6. Một trong những chủ trương của Đảng ta về đường lối đổi mới chính trị là B. xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Nhà nước của dân, do dân, vì dân.

  Câu 7. Đường lối đổi mới của Đảng ta là đổi mới toàn diện, nhưng trọng tâm là đổi mới trong lĩnh vực nào?

  B, Kinh tế,

  Câu 9. Hạn chế lớn nhất của công cuộc đổi mới ở nước ta giai đoạn (1986 – 1990) trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển là gì?

  C. Nền kinh tế còn mất cân đối, lạm phát vẫn ở mức cao, hiệu quả kinh tế thấp

  0
  2021-07-09T22:57:05+00:00

  Vote cho mk 5* chọn câu trả lời hay nhất,chúc bạn hok tốt!!

  #nguồn:nguyenthanhthao29926

  Câu 5. Một trong những chủ trương của Đảng ta về đường lối đổi mới kinh tế là

  A. phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, ưu tiên phát triển công nghiệp nặng.

  B. cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nông nghiệp, thương nghiệp, công thương nghiệp tư bản tư doanh.

  C. xây dựng một bước về cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội, hình thành cơ cấu kinh tế mới.

  D.phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

  Câu 6. Một trong những chủ trương của Đảng ta về đường lối đổi mới chính trị là

  A. đổi mới phải toàn diện, đồng bộ, từ kinh tế – chính trị đến tổ chức.

  B. xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Nhà nước của dân, do dân, vì dân.

  C phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động, xây dựng con người mới.

  D.đổi mới kinh tế gắn liền với đổi mới về chính trị, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

  Câu 7. Đường lối đổi mới của Đảng ta là đổi mới toàn diện, nhưng trọng tâm là đổi mới trong lĩnh vực nào?

  A. Chính trị

  B, Kinh tế

  C Văn hoá.

  D. Xã hội. 

  Câu 8:Công cuộc đổi mới đất nước giai đoạn (1986 – 1990) bước đầu đạt được thành tựu, trước tiên trong việc thực hiện các mục tiêu của

  A. Ba chương trình kinh tế.

  B, kinh tế đối ngoại

  C. tài chính – tiền tệ.

  D. kinh tế – xã hội.

  Câu 9. Hạn chế lớn nhất của công cuộc đổi mới ở nước ta giai đoạn (1986 – 1990) trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển là gì?

  A. Trình độ khoa học và công nghệ chuyển biến chậm.

  B. Hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng suất lao động thấp.

  C. Nền kinh tế còn mất cân đối, lạm phát vẫn ở mức cao, hiệu quả kinh tế thấp.

  D. Lực lượng sản xuất còn nhỏ bé, cơ sở vật chất – kĩ thuật lạc hậu.

  Câu 10. Thực hiện kế hoạch 5 năm (1996 – 2000), cơ cấu các ngành kinh tế nước ta có sự chuyển biến như thế nào?

  A. Cơ cấu các ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng công – nông kết hợp.

  B. Cơ cấu các ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

  C. Cơ cấu các ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá.

  D. Cơ cấu các ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hoá, nông nghiệp hoá,

  Câu 11. Thành tựu quan trọng của Việt Nam trong kế hoạch 5 năm (1991 – 1995) trong lĩnh vực đối ngoại là gì?

  A. Đấu tranh ngoại giao, góp phần chấm dứt cuộc nội chiến ở Cam-pu-chia.

  B. Mở rộng quan hệ đối ngoại, phá thế bị bao vây, tham gia tích cực vào các hoạt động của quốc tế.

  C. Củng cố và tăng cường quan hệ với các nước Đông Nam Á.

  D. Củng cố và tăng cường quan hệ với các nước Đông Âu.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )