Câu 6 : Điểm giống nhau cơ bản nhất giữa hai kiểu dinh dưỡng quang tự dưỡng và quang dị dưỡng của các nhóm vi sinh vật là : A. Nguồn cacbon chủ yếu đề

Question

Câu 6 : Điểm giống nhau cơ bản nhất giữa hai kiểu dinh dưỡng quang tự dưỡng và quang dị dưỡng của các nhóm vi sinh vật là :
A. Nguồn cacbon chủ yếu đều lấy từ chất hữu cơ
B. Đều có nguồn năng lượng từ ánh sáng mặt trời
C. Nguồn cacbon chủ yếu đều lấy từ chất vô cơ
D. Đều có nguồn năng lượng từ chất hữu cơ
Câu 7: Điểm giống nhau cơ bản nhất giữa hai kiểu dinh dưỡng quang dị dưỡng và hóa dị dưỡng của các nhóm vi sinh vật là :
A. Đều có nguồn cacbon chủ yếu là chất hữu cơ hoặc chất vô cơ.
B. Đều có nguồn năng lượng từ chất hữu cơ.
C. Đều có năng lượng từ chất vô cơ hoặc chất hữu cơ.
D. Đều có nguồn cacbon chủ yếu là chất hữu cơ.
Câu 8: Đặc điểm chung của các nhóm vi sinh vật là :
1. Phân bố rộng 2. Sống kí sinh
3. Sinh trưởng nhanh 4. Hấp thụ
5. Chuyển hóa nhanh các chất 6. Sinh sản trực phân
Phương án đúng là :
A. 1, 3, 4, 5, 6 B. 1, 3, 4, 5 C. 1, 3, 5, 6 D. 1, 2, 3, 4, 5, 6
Câu 9: Đại diện nào sau đây thuộc nhóm vi sinh vật hóa tự dưỡng ?
1. Vi khuẩn sắt 2. Vi khuẩn tía 3. Vi khuẩn lam
4. Vi khuẩn nitrat hóa 5. Vi khuẩn hoại sinh 6. Vi khuẩn oxi hóa lưu huỳnh
Phương án đúng là :
A. 1, 2, 3, 4, 5, 6 B. 1, 4, 5 C. 2, 3, 6 D. 1, 4, 6

in progress 0
Everleigh 1 năm 2021-10-16T05:00:47+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T05:02:01+00:00

  Đáp án:

  Câu 6 : Điểm giống nhau cơ bản nhất giữa hai kiểu dinh dưỡng quang tự dưỡng và quang dị dưỡng của các nhóm vi sinh vật là:

  B. Đều có nguồn năng lượng từ ánh sáng mặt trời

  Giải thích:

  – Điểm giống nhau cơ bản nhất giữa hai kiểu dinh dưỡng quang tự dưỡng và quang dị dưỡng của các nhóm vi sinh vật là đều có nguồn năng lượng từ ánh sáng mặt trời

  Câu 7: Điểm giống nhau cơ bản nhất giữa hai kiểu dinh dưỡng quang dị dưỡng và hóa dị dưỡng của các nhóm vi sinh vật là:

  D. Đều có nguồn cacbon chủ yếu là chất hữu cơ

  Giải thích:

  – Điểm giống nhau cơ bản nhất giữa hai kiểu dinh dưỡng quang dị dưỡng và hóa dị dưỡng của các nhóm vi sinh vật là đều có nguồn cacbon chủ yếu là chất hữu cơ

  Câu 8: Đặc điểm chung của các nhóm vi sinh vật là:

  A. 1, 3, 4, 5, 6

  Giải thích:

  – Đặc điểm chung của các nhóm vi sinh vật là:

  + Phân bố rộng

  + Sinh trưởng nhanh

  + Hấp thụ

  + Chuyển hóa nhanh các chất

  + Sinh sản trực phân

  Câu 9: Đại diện nào sau đây thuộc nhóm vi sinh vật hóa tự dưỡng?

  D. 1, 4, 6

  Giải thích:

  – Đại diện của nhóm vi sinh vật hóa tự dưỡng là:

  + Vi khuẩn sắt

  + Vi khuẩn nitrat hóa

  + Vi khuẩn oxi hóa lưu huỳnh

   

  0
  2021-10-16T05:02:26+00:00

  Đáp án:

  6B, 7D, 8A, 9D

  Giải thích các bước giải:

  Câu 6: chọn B

  quang tự dưỡng: dùng năng lượng ánh sáng tổng hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ( CO2 và H2O)

  quang dị dưỡng: dùng năng lượng ánh sáng tổng hợp chất hữu cơ từ nguồn cacbon từ chất hữu cơ đơn giản khác: cacbohydrat, alcol,.. 

  Câu 7: chọn D

  quang dị dưỡng: dùng ánh sáng tổng hợp chất hữu cơ từ nguồn cacbon từ chất hữu cơ đơn giản khác: cacbohydrat, alcol,.. 

  hóa dị dưỡng: dùng nguồn cacbon từ các chất hữu cơ đơn giản và dùng nguồn năng lượng từ chất hữu cơ

  Câu 8 :

  Đặc điểm chung của các nhóm vi sinh vật là :

  1. Phân bố rộng

  3. Sinh trưởng nhanh

  4. Hấp thụ

  5. Chuyển hóa nhanh các chất

  6. Sinh sản trực phân 

  ⇒ Đáp án A

  Câu 9: chọn D

  Vi khuẩn hóa tự dưỡng: dùng năng lượng ánh sáng thực hiện tổng hợp chất hữu cơ từ nguồn cacbon là các chất hữu cơ đơn giản khác

  Ví dụ: vi khuẩn sắt, vi khuẩn nitrat hóa, vi khuẩn oxy hóa lưu huỳnh

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )