Câu 6: Mẹ biếu bà 1/3 số trứng gà, biếu dì 1/2 số trứng còn lại, cuối cùng mẹ còn lại 13 quả. Hỏi lúc đầu mẹ có bao nhiêu quả?

Question

Câu 6: Mẹ biếu bà 1/3 số trứng gà, biếu dì 1/2 số trứng còn lại, cuối cùng mẹ còn lại 13 quả. Hỏi lúc đầu mẹ có bao nhiêu quả?

in progress 0
Arya 1 năm 2021-07-05T17:26:56+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-05T17:28:18+00:00

   `13` quả trứng gà còn lại ứng với là :

  `1 -1/3 =2/3` ( tổng số trứng )

  Phân số chỉ số trứng còn lại và số trứng biếu dì là :

  `1/2 × 2/3 =1/3` ( số trứng )

  Phân số chỉ số trứng còn lại là :

  `1 -1/3 -1/3 = 1/3` ( số trứng )

  Lúc đầu mẹ có số quả trứng là :

  `13: 1/3 = 39` ( quả trứng )
  Đáp số : `39` quả trứng 

  0
  2021-07-05T17:28:28+00:00

  Đáp án: 39 quả trứng 

  Giải thích các bước giải:

   Số quả trứng còn lại sau khi biếu bà bằng: 1 – $\frac{1}{3}$ = $\frac{2}{3}$ ( số trứng lúc đầu )

   Số quả trứng đem biếu dì bằng: $\frac{2}{3}$ × $\frac{1}{2}$ = $\frac{1}{3}$ ( số trứng lúc đầu ) 

   Số quả trứng còn lại sau khi biếu bà và dì bằng: 1 – $\frac{1}{3}$ – $\frac{1}{3}$ = $\frac{1}{3}$ ( số trứng lúc đầu )

    Số trứng lúc đầu là: 13 ÷ $\frac{1}{3}$ = 39 ( quả )

         Đáp số: 39 quả trứng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )