.Câu 6. Ngâm rau sống trong nước muối loãng (5-10 phút) để A. sinh ôxi nguyên tửcó tác dụng ôxi hóa mạnh các thành phần của tếbàovi sinh vật khiến chú

Question

.Câu 6. Ngâm rau sống trong nước muối loãng (5-10 phút) để
A. sinh ôxi nguyên tửcó tác dụng ôxi hóa mạnh các thành phần của tếbàovi sinh vật khiến chúng không thểphân chia được.
B. gây biến tính enzim của vi sinh vật khiến chúng không thểphân chia được.
C. gây co nguyên sinh làm cho vi sinh vật không thểphân chia được.
D. gây bất hoạtprôtêin của vi sinh vật khiến chúng không thểphân chia được.
Câu 7. Thức ăn chứa nhiều nước rất dễbịnhiễmvi khuẩn vì
A. vi khuẩnthường sinhtrưởng tốt trong môi trường có độẩm cao.
B. vi khuẩn sinh trưởng tốt trong môi trường có độẩm thấp.
C. tất cảcác loại vi khuẩn đều cần môi trường có độẩm cao đểsinh trưởng.
D. tất cảcác loại vi khuẩn đều cần môi trường có độẩm thấp đểsinh trưởng.
Câu 8.Trong sữa chua hầu như không có vi sinh vật gây bệnh vì
A. vi khuẩn lactic lên men đã tạo ra môi trường axit ức chếcác vi khuẩn gây bệnh.
B. vi khuẩn lactic lên men đã tạo ra môi trường kiềm ức chếcác vi khuẩn gây bệnh
.C. vi khuẩn lactic lên men đã tạo ra môi trường có pH trung tính ức chếcác vi khuẩn gây bệnh.
D. vi khuẩn lactic lên men đã tạo ra môi trường axit hoặc kiềm ức chếcác vi khuẩn gây bệnh.
Câu 9. Một chủng tụcầu vàng (Staphylococcus aureus) được cấy trên 3 loại môi trường sau:
-Môi trường a gồm: nước, muối khoáng và nước thịt
.-Môi trường b gồm: nước, muối khoáng, glucôzơvà vitamin B1.
-Môi trường c gồm: cao nấm men.Môi trường a, b, c lần lượt là các loại môi trường
A.bán tổng hợp, tổng hợp, tựnhiên.
B. tổng hợp, bán tổng hợp, tựnhiên.
C. bán tổng hợp,tựnhiên, tổng hợp.
D. tựnhiên, bán tổng hợp, tổng hợp.
Câu 10. Một chủng tụcầu vàng (Staphylococcus aureus) được cấy trên 3 loại môi trường sau
:-Môi trường a gồm: nước, m
-Môi trường b gồm: nước, muối khoáng, glucôzơ và vitamin B1.
-Môi trường c gồm: nước, muối khoáng, glucôzơ.Sau khi nuôi tủấm 370C một thời gian dài, môi trường a và b trởnên đục, trong khi môi trường c vẫn trong suốt.
Phát biểu nào sau đây đúng với thí nghiệm trên
A.Chủng tụcầu vàng (Staphylococcus aureus) không sống được trong môi trường a vìthiếuglucôzơ
.B. Chủng tụcầu vàng (Staphylococcus aureus) sống được trong môi trường b vì có vitamin B1.
C. Chủng tụcầu vàng (Staphylococcus aureus) sống được trong môi trường c vì có đủglucôzơ.
D. Chủng tụcầu vàng (Staphylococcus aureus) không sống được trong môi trường a vì có thiếu vitamin B1.uối khoáng và nước thịt.

in progress 0
Lyla 2 giờ 2021-10-17T04:10:39+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-17T04:12:00+00:00

  Đáp án:

  câu 6: c

  câu 7: a

  câu 8: a

  câu 9: a

  câu 10: b

  chúc bạn học tốt.

   

  0
  2021-10-17T04:12:11+00:00

  6.c

  7a

  8a

  9a

  10b

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )