Câu 6: Trong lúc nguy khốn, Lê Lai đã làm gì để cứu Lê Lợi? A. Thay Lê Lợi lãnh đạo kháng chiến B. Giúp Lê Lợi rút quân an toàn C. Đóng giả Lê Lợi và

Question

Câu 6: Trong lúc nguy khốn, Lê Lai đã làm gì để cứu Lê Lợi?
A. Thay Lê Lợi lãnh đạo kháng chiến B. Giúp Lê Lợi rút quân an toàn
C. Đóng giả Lê Lợi và hi sinh thay chủ tướng D. Tất cả cùng đúng
Câu 7: Lê Lai người dân tộc nào? Quê ở đâu?
A. Dân tộc Tày, quê ở Dung Tú (Ngọc Lặc, Thanh Hóa)
B. Dân tộc Nùng, quê ở Lũng Nhai, Thanh Hóa
C. Dân tộc Kinh, quê ở Lam Sơn, Thanh Hóa
D. Dân tộc Mường, quê ở Dựng Tú (Ngọc Lặc, Thanh Hóa)
Câu 8: Trước tình hình quân Minh tấn công nghĩa quân, ai là người đã đề nghị tạm rời núi rừng Thanh
Hóa, chuyển quân vào Nghệ An?
A. Nguyễn Trãi B. Lê Lợi
C. Nguyễn Chích D. Trần Nguyên Hãn
Câu 9: Từ tháng 10.1424 đến tháng 8.1425, nghĩa quân Lam Sơn đã giải phòng khu vực rộng lớn từ
đâu đến đâu?
A. Từ Nghệ An vào đến Thuận Hóa B. Từ Thanh Hóa vào đến đèo Hải Vân
C. Từ Thanh Hóa vào đến Quảng Nam D. Từ Nghệ An vào đến Quảng Bình
Câu 10: Với thắng lợi của nghĩa quân Lam Sơn, quân Minh phải rút về đâu để cố thủ?
A. Nghệ An B. Thanh Hóa
C. Đông Quan D. Đông Triều
Câu 11: Tháng 10.1426, 5 vạn viện binh của giặc do tướng nào chỉ huy kéo vào Đông Quan?
A. Trương Phụ B. Liễu Thăng
C. Mộc Thạnh D. Vương Thông
Câu 12: Vương Thông đã quyết định mở cuộc phản công đánh vào chủ lực của nghĩa quân Lam Sơn
ở đâu?
A. Cao Bộ (Chương Mi, Hà Tây) B. Đông Quan
C. Đào Đặng (Hưng Yên) D. Tất cả các vùng trên
Câu 13: Khi Liễu Thăng hùng hổ dẫn quân ào ạt tiến vào biên giới nước ta, chúng đã bị nghĩa quân
phục kích và giết ở đâu?
A. Ở Nam Quan B. Ở Đông Quan
C. Ở Vân Nam D. Ở Chi Lăng
Câu 14: Tên tướng nào đã thay Liễu Thăng chỉ huy quân Minh tiến vào Đông Quan?
A. Lý Khánh B. Lương Minh
C. Thôi Tụ D. Hoàng Phúc

in progress 0
Ximena 1 tháng 2021-11-12T02:26:17+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-12T02:27:30+00:00

  6 – C

  7 – D

  8 – C

  9 – A

  10 – A

  11 – D

  12 – B

  13 – D

  14 – B

  0
  2021-11-12T02:28:05+00:00

  C6. C. Đóng giả Lê Lợi và hi sinh thay chủ tướng

  C7. D. Dân tộc Mường, quê ở Dựng Tú (Ngọc Lặc, Thanh Hóa)

  C8. C. Nguyễn Chích

  C9. A. Từ Nghệ An vào đến Thuận Hóa

  C10. A. Nghệ An

  C11. D. Vương Thông

  C12. B. Đông Quan

  C13. D. Ở Chi Lăng

  C14. B. Lương Minh

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )