Câu 70. Đặc điểm khép kín của biển Đông đã làm cho A. biển Đông ít bị thiên tai, khí hậu khá ổn định. B. nhiệt độ cao và chịu ảnh hưởng của gió mùa. C

Question

Câu 70. Đặc điểm khép kín của biển Đông đã làm cho
A. biển Đông ít bị thiên tai, khí hậu khá ổn định.
B. nhiệt độ cao và chịu ảnh hưởng của gió mùa.
C. hải lưu có tính khép kín và chảy theo hướng gió mùa.
D. trong năm thủy triều biến động theo hai mùa lũ cạn.
Câu 71. Nhân tố nào sau đây không thể hiện rõ sự khác nhau về khí hậu giữa hai miền Bắc – Nam?
A. Lượng mưa. B. Số giờ nắng.
C. Lượng bức xạ. D. Nhiệt độ trung bình.
Câu 72. Nước ta có nhiều thành phần dân tộc cùng sinh sống đã tạo nên thế mạnh chủ yếu nào sau đây?
A. Lao động cần cù, thị trường đa dạng. B. Đa dạng hóa hàng thủ công, mỹ nghệ.
C. Văn hóa, phong tục tập quán đa dạng. D. Lao động cần cù, nhiều kinh nghiệm.
Câu 73. Quá trình phân công lao động xã hội ở nước ta chậm chuyển biến, chủ yếu là do
A. năng suất và thu nhập của lao động còn thấp. B. cơ sở hạ tầng kinh tế chưa phát triển đồng bộ.
C. chưa sử dụng triệt để quỹ thời gian lao động. D. tỉ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm còn cao.
Câu 74. Nguyên nhân chủ yếu làm cho dân số thành thị ở nước ta ngày càng tăng là
A. quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa. B. phân bố lại dân cư giữa các vùng.
C. ngành nông – lâm – ngư phát triển. D. đời sống dân thành thị ngày càng cao.
Câu 75. Vấn đề có ý nghĩa chiến lược trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nước ta là
A. tăng trưởng kinh tế nhanh. B. thúc đẩy quá trình đô thị hóa.
C. thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế. D. tăng lao động có chuyên môn kỹ thuật cao.
Câu 76. Địa hình Việt Nam có tính phân bậc mạnh do nguyên nhân chủ yếu nào sau đây?
A. Tác động của vận động Tân kiến tạo. B. Sự xuất hiện khá sớm của con người.
C. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa. D. Vị trí địa lí giáp Biển Đông.
Câu 77. Sông ngòi nước ta có tổng lượng nước lớn do nguyên nhân chủ yếu nào sau đây?
A. Lượng mưa lớn và địa hình chủ yếu là đồi núi thấp.
B. Diện tích rừng ngày càng tăng lên và lượng mưa lớn.
C. Lượng mưa lớn và nguồn nước từ bên ngoài lãnh thổ.
D. Diện tích rừng ngày càng tăng lên và có nhiều hồ lớn.
Câu 78. Yếu tố nào sau đây không phải là nguyên nhân làm cho khí hậu nước ta phân hóa theo Bắc – Nam?
A. Tác động của Biển Đông đến khí hậu. B. Ảnh hưởng của gió mùa đông bắc.
C. Bức chắn của dãy Bạch Mã. D. Lãnh thổ kéo dài theo chiều Bắc – Nam.
Câu 89. Cho bảng số liệu:
DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG HỒ TIÊU CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 – 2017.
Năm 2010 2014 2015 2017
Diện tích (nghìn ha) 51,3 85,6 101,6 152,0
Sản lượng (nghìn tấn) 105,4 151,6 176,8 241,5
(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Theo bảng số liệu, để thể hiện tốc độ tăng trưởng diện tích và sản lượng hồ tiêu của nước ta giai đoạn 2010 – 2017, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
A. Miền. B. Đường. C. Tròn. D. Kết hợp.

in progress 0
Alaia 3 tháng 2021-09-09T23:31:30+00:00 2 Answers 3230 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T23:33:11+00:00

  70-b

  71-d

  72-c

  73-b

  74-a

  75-d

  76-d

  77-c

  78-d

  89-b

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

  0
  2021-09-09T23:33:29+00:00

  Câu 70. Đặc điểm khép kín của biển Đông đã làm cho
  A. biển Đông ít bị thiên tai, khí hậu khá ổn định.
  B. nhiệt độ cao và chịu ảnh hưởng của gió mùa.
  C. hải lưu có tính khép kín và chảy theo hướng gió mùa.
  D. trong năm thủy triều biến động theo hai mùa lũ cạn.
  Câu 71. Nhân tố nào sau đây không thể hiện rõ sự khác nhau về khí hậu giữa hai miền Bắc – Nam?
  A. Lượng mưa. B. Số giờ nắng.
  C. Lượng bức xạ. D. Nhiệt độ trung bình.
  Câu 72. Nước ta có nhiều thành phần dân tộc cùng sinh sống đã tạo nên thế mạnh chủ yếu nào sau đây?
  A. Lao động cần cù, thị trường đa dạng. B. Đa dạng hóa hàng thủ công, mỹ nghệ.
  C. Văn hóa, phong tục tập quán đa dạng. D. Lao động cần cù, nhiều kinh nghiệm.
  Câu 73. Quá trình phân công lao động xã hội ở nước ta chậm chuyển biến, chủ yếu là do
  A. năng suất và thu nhập của lao động còn thấp.

  B. cơ sở hạ tầng kinh tế chưa phát triển đồng bộ.
  C. chưa sử dụng triệt để quỹ thời gian lao động.

  D. tỉ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm còn cao.
  Câu 74. Nguyên nhân chủ yếu làm cho dân số thành thị ở nước ta ngày càng tăng là
  A. quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa. B. phân bố lại dân cư giữa các vùng.
  C. ngành nông – lâm – ngư phát triển. D. đời sống dân thành thị ngày càng cao.
  Câu 75. Vấn đề có ý nghĩa chiến lược trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nước ta là
  A. tăng trưởng kinh tế nhanh. B. thúc đẩy quá trình đô thị hóa.
  C. thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế. D. tăng lao động có chuyên môn kỹ thuật cao.
  Câu 76. Địa hình Việt Nam có tính phân bậc mạnh do nguyên nhân chủ yếu nào sau đây?
  A. Tác động của vận động Tân kiến tạo. B. Sự xuất hiện khá sớm của con người.
  C. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa. D. Vị trí địa lí giáp Biển Đông.
  Câu 77. Sông ngòi nước ta có tổng lượng nước lớn do nguyên nhân chủ yếu nào sau đây?
  A. Lượng mưa lớn và địa hình chủ yếu là đồi núi thấp.
  B. Diện tích rừng ngày càng tăng lên và lượng mưa lớn.
  C. Lượng mưa lớn và nguồn nước từ bên ngoài lãnh thổ.
  D. Diện tích rừng ngày càng tăng lên và có nhiều hồ lớn.
  Câu 78. Yếu tố nào sau đây không phải là nguyên nhân làm cho khí hậu nước ta phân hóa theo Bắc – Nam?
  A. Tác động của Biển Đông đến khí hậu. B. Ảnh hưởng của gió mùa đông bắc.
  C. Bức chắn của dãy Bạch Mã. D. Lãnh thổ kéo dài theo chiều Bắc – Nam.
  Câu 89. Cho bảng số liệu:
  DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG HỒ TIÊU CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 – 2017.
  Năm                               2010             2014           2015           2017
  Diện tích (nghìn ha)      51,3            85,6              101,6           152,0
  Sản lượng (nghìn tấn)  105,4           151,6           176,8            241,5
  (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
  Theo bảng số liệu, để thể hiện tốc độ tăng trưởng diện tích và sản lượng hồ tiêu của nước ta giai đoạn 2010 – 2017, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
  A. Miền. B. Đường. C. Tròn. D. Kết hợp.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )