Câu 8: Các nguyên tố nhóm B trong bảng tuần hoàn là: A. các nguyên tố p. B. các nguyên tố s. C. các nguyên tố d và f. D. các nguyê

Question

Câu 8: Các nguyên tố nhóm B trong bảng tuần hoàn là:
A. các nguyên tố p. B. các nguyên tố s.
C. các nguyên tố d và f. D. các nguyên tố s và p.
Câu 9:Cho các nguyên tố: (A) [He] 2s22p5; (B) [Ne] 3s1; (C) [Ar] 3d64s2; (D) [Ar] 4s2; (E) [Ar] 3d34s2. Các nguyên tố thuộc nhóm B là A. (C) và (E). B. (B) và (E). C. (C) và (A). D. (D) và (E).
Câu 10: X và Y là 2 nguyên tố kế nhau thuộc cùng 1 chu kì trong bảng tuần hoàn. Biết ZX + ZY = 33. X và Y là
A. S (Z = 16) và Cl (Z = 17). B. P (Z = 15) và S (Z = 16).
C. Na (Z = 11) và K (Z = 19). D. F (Z = 9) và Cl (Z = 17).
Câu 11: Trong một phân nhóm A, từ trên xuống theo chiều tăng của điện tích hạt nhân
A. bán kính nguyên tử tăng dần, tính kim loại tăng dần.
B. bán kính nguyên tử giảm dần, tính phi kim tăng dần.
C. bán kính nguyên tử tăng dần, tính kim loại giảm dần.
D. bán kính nguyên tử giảm dần, tính phi kim giảm dần.
Câu 12:Sự biến đổi độ âm điện của các nguyên tố 11Na, 12Mg, 13Al, 15P, 17Cl là:
A. Giảm rồi tăng. B. Tăng dần. C. Tăng rồi giảm. D. Giảm dần.
Câu 13:Dãy các nguyên tố có tính kim loại giảm dần từ trái sang phải.
A. K > Na > Mg > Al. B. K > Na > Al > Mg.
C. Al > Mg > Na > K. D. Al > Na > K > Mg.
Câu 14:Theo quy luật biến đổi tính chất các đơn chất trong bảng tuần hoàn thì:
A. Kim loại mạnh nhất là natri. B. Phi kim mạnh nhất là clo.
C. Phi kim mạnh nhất là oxi. D. Phi kim mạnh nhất là flo.
Câu 15:Trong 4 hợp chất sau: HClO4, H2CO3, H2SO4, H2SiO3, hợp chất có tính axit mạnh nhất là
A. HClO4. B. H2CO3. C. H2SO4. D. H2SiO3.
Câu 16:Sắp xếp theo chiều tính bazơ tăng dần
A. NaOH > Mg(OH)2> Al(OH)3. B. Al(OH)3< Mg(OH)2< NaOH. C. NaOH < Mg(OH)2< Al(OH)3. D. Al(OH)3> Mg(OH)2> NaOH.

in progress 0
Claire 4 tuần 2021-08-16T16:37:03+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T16:38:18+00:00

  $8. C$

  $9. A$

  $10. A$

  $11. A$

  $12. B$

  $13. A$

  $14. D$

  $15. A$

  $16. B$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )