Câu 8. Hỗn hợp khí A gồm oxi và ozon có tỉ khối so với hiđro là 19,2. Tính % thể tích của các khí trong A? Câu 9. Hỗn hợp khí A gồm oxi và ozon có tỉ

Question

Câu 8. Hỗn hợp khí A gồm oxi và ozon có tỉ khối so với hiđro là 19,2. Tính % thể tích của các khí trong A?
Câu 9. Hỗn hợp khí A gồm oxi và ozon có tỉ khối so với He là 9. Tính % thể tích của các khí trong A?

in progress 0
aihong 2 tháng 2021-10-24T04:26:57+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-24T04:28:00+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải

  Câu 8 :

  M A = 19,2.2 = 38,4 g/mol

  Gọi nO2 = a mol ; nO3 = b mol

  Áp dụng quy tắc đường chéo , ta có :

  a mol O2 :  32         |38,4-48| = 9,6         3

                          38,4                        —-  =   —- 

  b mol O3 :  48         |38,4-32| = 6,4         2

  ⇒ $\frac{a}{b}$ = $\frac{3}{2}$  

  ⇒ %V O2 = $\frac{3}{2+3}$ .100% = 60%
  ⇒ %V O3 = $\frac{2}{2+3}$ .100% = 40%

  Câu 9 :

  có M A = 9.4 = 36 g/mol

  Gọi nO2 = a mol ; nO3 = b mol

  Áp dụng quy tắc đường chéo , ta có :

  a mol O2 :  32         |36-48| = 12         3

                          36                        —-  =  —–

  b mol O3 :  48         |36-48| = 4           1

  ⇒ $\frac{a}{b}$ = $\frac{3}{1}$  

  ⇒ %V O2 = $\frac{3}{1+3}$ .100% = 75%
  ⇒ %V O3 = $\frac{1}{1+3}$ .100% = 25%

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )