Câu 8 : Số nào chia hết cho 13 mà không chia hết cho 9 A. 123 B. 621 C. 2^3 . 3^ 2 D. 169

Question

Câu 8 : Số nào chia hết cho 13 mà không chia hết cho 9
A. 123 B. 621 C. 2^3 . 3^ 2 D. 169

in progress 0
Reese 1 tháng 2021-11-11T11:18:00+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-11T11:19:11+00:00

  Đáp án:

   D

  Giải thích các bước giải:

  Câu 8 : Số nào chia hết cho 13 mà không chia hết cho 9

  A. 123

  B. 621

  C. 2^3 . 3^ 2

  D. 169

  0
  2021-11-11T11:19:49+00:00

  Đáp án:Chọn đáp án:D

   Giải thích các bước:

  Câu 8:Số nào chia hết cho 13 mà không chia hết cho 9?

  A.123               

  B.621               

  C.2³.3²               

  D.169

  Vì 16 chia 13 dư 3 hạ 3 xuống ta được 39 chia hết cho 13.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )