Câu 8 (VDT): Xem bức ảnh hiển vi chụp tế bào của một loài sinh vật đang phân chia thì thấy trong một tế bào có 19 NST, mỗi NST gồm 2 crômatit. (biết r

Question

Câu 8 (VDT): Xem bức ảnh hiển vi chụp tế bào của một loài sinh vật đang phân chia thì thấy trong một tế bào có 19 NST, mỗi NST gồm 2 crômatit. (biết rằng không xảy ra đột biến)
Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
(1) Tế bào trên chắc chắn đang ở kì đầu của giảm phân II.
(2) Loài sinh vật này có bộ NST 2n = 38.
(3) Giả sử tế bào trên đang ở kì sau II của giảm phân thì trong tế bào sẽ có 38 NST kép.
(4) Tế bào trên đang ở kì đầu của giảm phân II và có 19 NST đơn.
A. 4 B. 3 C. 2 D. 1

in progress 0
aikhanh 15 phút 2021-10-18T11:02:43+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-18T11:04:16+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

   Nội dung 1, 4 sai. Tế bào có bộ NST n kép (2n là số chẵn mà có 19 NST nên đây là n). Do vậy tế bào có thể đang ở kì cuối giảm phân I, hoặc kì đầu giảm phân 2.

  Nội dung 2 đúng. n = 19 nên 2n = 38.

  Nội dung 3 đúng. Ở kì sau giảm phân 2, n NST kép phân li thành 2n NST đơn.

  Vậy có 2 nội dung đúng.

  0
  2021-10-18T11:04:23+00:00

  Đáp án:

  Câu 8 (VDT): Xem bức ảnh hiển vi chụp tế bào của một loài sinh vật đang phân chia thì thấy trong một tế bào có 19 NST, mỗi NST gồm 2 crômatit. (biết rằng không xảy ra đột biến) Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

  (1) Tế bào trên chắc chắn đang ở kì đầu của giảm phân II

  (2) Loài sinh vật này có bộ NST 2n = 38

  (3) Giả sử tế bào trên đang ở kì sau II của giảm phân thì trong tế bào sẽ có 38 NST kép

  (4) Tế bào trên đang ở kì đầu của giảm phân II và có 19 NST đơn

  A. 4

  B. 3

  C. 2

  D. 1

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )