Câu 9:(1,0 điểm)Cho đoạn lệnh: x:=1; y:=2; For i:=1 to 5 do begin x:=x+1; y:=x+y; end; Hãy ghi vào bảng sau các giá trị x, y sau mỗi lần lặp: i 1 …….

Question

Câu 9:(1,0 điểm)Cho đoạn lệnh: x:=1; y:=2; For i:=1 to 5 do begin x:=x+1; y:=x+y; end;
Hãy ghi vào bảng sau các giá trị x, y sau mỗi lần lặp:
i 1 ……. ……. ……. ……. ……. ……. …….
x 2 ……. ……. ……. ……. ……. ……. …….
y 4 ……. ……. ……. ……. ……. ……. …….

in progress 0
Nevaeh 5 tháng 2021-07-13T03:35:12+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-13T03:36:50+00:00

  i        1           2          3          4          5                              

  x       2           3          4          5          6              

  y       4           7         11        16         22

  => Vậy chương trình thực hiện 5 vòng lặp, x=6, y=22                              

  0
  2021-07-13T03:36:54+00:00

  i     1    2       3      4     5 

  x    2    3       4      5     6

  y    4   7     11    16     22 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )