Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn 3,52 gam hỗn hợp gồm hai ankin đồng đẳng liên tiếp nhau cần vừa đủ 8,064 lít O 2 . Sau phản ứng thu được hỗn hợp Y gồm khí C

Question

Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn 3,52 gam hỗn hợp gồm hai ankin đồng đẳng liên tiếp nhau cần vừa đủ
8,064 lít O 2 . Sau phản ứng thu được hỗn hợp Y gồm khí CO 2 và hơi H 2 O.
a) Xác định công thức phân tử và khối lượng của mỗi ankin trong hỗn hợp ban đầu.
b) Dẫn hỗn hợp Y qua nước vôi trong dư thấy xuất hiện m gam kết tủa. Tính giá trị của m.

in progress 0
Samantha 2 tháng 2021-08-04T20:07:15+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-04T20:08:49+00:00

  Đáp án:

  \({m_{{C_4}{H_6}}} = 2,16{\text{ gam;}}{{\text{m}}_{{C_5}{H_8}}} = 1,36{\text{ gam}}\)

  \(m  = 26{\text{ gam}}\)

  Giải thích các bước giải:

   Gọi công thức của 2 ankin có dạng \(C_nH_{2n-2}\)

  Đốt cháy hỗn hợp:

  \({C_n}{H_{2n – 2}} + (1,5n – 0,5){O_2}\xrightarrow{{{t^o}}}nC{O_2} + (n – 1){H_2}O\)

  Ta có:

  \({n_{{O_2}}} = \frac{{8,064}}{{22,4}} = 0,36{\text{ mol}}\)

  \( \to {n_{ankin}} = \frac{{{n_{{O_2}}}}}{{1,5n – 0,5}} = \frac{{0,36}}{{1,5n – 0,5}}\)

  \( \to {M_{ankin}} = 14n – 2 = \frac{{3,52}}{{\frac{{0,36}}{{1,5n – 0,5}}}} \to n = 4,333\)

  Vì 2 ankin kế tiếp nhau nên số \(C\) lần lượt là \(4;5\)

  Vậy 2 ankin là \(C_4H_6\) và \(C_5H_8\) với số mol lần lượt là \(x;y\)

  \( \to 54x + 68y = 3,52;4x + 5y = (x + y).4,3333\)

  Giải được: \(x=0,04;y=0,02\)

  \( \to {m_{{C_4}{H_6}}} = 0,04.54 = 2,16{\text{ gam;}}{{\text{m}}_{{C_5}{H_8}}} = 0,02.68 = 1,36{\text{ gam}}\)

  \({n_{C{O_2}}} = 4x + 5y = 0,04.4 + 0,02.5 = 0,26{\text{ mol}}\)

  Dẫn sản phẩm qua nước vôi trong

  \(Ca{(OH)_2} + C{O_2}\xrightarrow{{}}CaC{O_3} + {H_2}O\)

  \( \to {n_{CaC{O_3}}} = {n_{C{O_2}}} = 0,26{\text{ mol}}\)

  \( \to m = {m_{CaC{O_3}}} = 0,26.100 = 26{\text{ gam}}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )