Câu 9: Nguyễn ái Quốc lựa chọn con đường giải phóng dân tộc theo khuynh hướng chính trị vô sản vào thời gian nào? a) 1917 b) 1918 c) 1919 d) 192

Question

Câu 9: Nguyễn ái Quốc lựa chọn con đường giải phóng dân tộc theo khuynh hướng chính trị vô sản vào thời gian nào?
a) 1917
b) 1918
c) 1919
d) 1920

in progress 0
Liliana 3 tháng 2021-09-20T10:37:57+00:00 2 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T10:39:24+00:00

  1920

  *Giải thích 

  7/1920, Người đã đọc được bản “Sơ thảo luận cương lần thứ nhất về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa ” của Lênin.Người vô cùng vui sướng vì bản luận cương đã cho Người thấy rằng con đường để giải phóng dân tộc là con đường cách mạng vô sản -đi theo chủ nghĩa Mác -Lênin, đi theo cách mạng tháng 10 Nga 

  0
  2021-09-20T10:39:30+00:00

  Đáp án:

  Câu 9: Nguyễn ái Quốc lựa chọn con đường giải phóng dân tộc theo khuynh hướng chính trị vô sản vào thời gian nào?

  A. 1917

  B. 1918

  C. 1919

  D. 1920

  Giải thích:

  Giữa năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đọc bản “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin đăng trên báo Nhân đạo. 

  – Luận cương của Lê nin đã giúp Nguyễn Ái Quốc khẳng định con đường giành độc lập dân tộc và tự do của nhân dân Việt Nam, đó là con đường: cách mạng vô sản.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )