CÂU GIỐNG TRƯỚC ĐÓ MÀ KHÔNG CÓ AI TRẢ LỜI VÀ BỊ TRÔI RỒI OK? Chứng minh tỉ số của 2 đường cao của hai tam giác đồng dạng thì bằng tỉ số đồng dạng. Từ

Question

CÂU GIỐNG TRƯỚC ĐÓ MÀ KHÔNG CÓ AI TRẢ LỜI VÀ BỊ TRÔI RỒI OK?
Chứng minh tỉ số của 2 đường cao của hai tam giác đồng dạng thì bằng tỉ số đồng dạng.
Từ đó chứng minh tỉ số diện tích của hai tam giác đồng dạng thì bằng bình phương tỉ số đồng dạng.
Làm chi tiết từng bước

in progress 0
Arianna 2 tháng 2021-10-13T02:41:41+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T02:43:18+00:00

  Đáp án + giải thích các bước giải:

  a) Gọi hai tam giác đồng dạng là `ABC` và `DEF`

  `->ΔABC~ΔDEF`

  `->\hat{ABC}=\hat{DEF};(AB)/(DE)=(BC)/(EF)` là tỉ số đồng dạng

  Kẻ `AH⊥BC,DG⊥EF`

  Xét `ΔABH` và `ΔDEG`, có:

  `+)\hat{AHB}=\hat{DGE}(=90^0)`

  `+)\hat{ABC}=\hat{DEF}`

  `->ΔABH ~ ΔDEG(gg)`

  `->(AB)/(DE)=(AH)/(DG)`

  `->`Tỉ số đồng dạng bằng tỉ số đường cao

  b) `(S_{ABC})/(S_{DEF})=((AH.BC)/2)/((DG.EF)/2)=(AH.BC)/(DG.EF)=(AH)/(DG).(BC)/(EF) `

  mà `(AH)/(DG)=(BC)/(EF)=(AB)/(DE)`

  `->(AH)/(DG).(BC)/(EF) =((AB)/(DE))^2`

  `->`Tỉ số diện tích bằng bình phương tỉ số đồng dạng 

  0
  2021-10-13T02:43:19+00:00

  * Dòng đầu: xét $\Delta ABC\backsim\Delta A’B’C’$, hệ số tỉ lệ $k$, $AH\bot BC$, $A’H’\bot B’C’$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )