Câu hỏi 11 Câu hỏi tự luận đang đợi chấm Tính chu vi và diện tích một hình tam giác vuông có cạnh góc vuông thứ nhất dài 24 cm và bằng 4/3 cạnh góc v

Question

Câu hỏi 11 Câu hỏi tự luận đang đợi chấm
Tính chu vi và diện tích một hình tam giác vuông có cạnh góc vuông thứ nhất dài 24 cm và bằng 4/3 cạnh góc vuông thứ hai. Cạnh còn lại dài 30cm.
Câu hỏi 12 Câu hỏi tự luận đang đợi chấm
Một thửa ruộng hình tam giác vuông có tổng hai cạnh góc vuông là 88m và cạnh góc vuông thứ nhất bằng 3/5cạnh góc vuông thứ hai. Trên thửa ruộng này người ta trồng lúa, trung bình cứ 100m² thu được 70kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng, người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

in progress 0
Adalynn 2 tháng 2021-07-27T08:50:34+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T08:52:09+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Câu 11:

  11)

  Cạnh góc vuông thứ hai là:

  Chu vi tam giác là:

  Diện tích tam giác vuông là:

  12)

  Cạnh góc vuông thứ nhất là:

  Cạnh góc vuông thứ hai là:

  88 – 33 = 55 (m)

  Diện tích thửa ruộng là:

  Trên thửa ruộng thu hoạch được:

  0
  2021-07-27T08:52:16+00:00

  Đáp án:

  11)

  Cạnh góc vuông thứ hai là:

  $24:\frac{4}{3} = 18\left( {cm} \right)$

  Chu vi tam giác là:

  $24 + 18 + 30 = 72\left( {cm} \right)$

  Diện tích tam giac vuông là:

  $\frac{1}{2} \times 24 \times 18 = 216\left( {c{m^2}} \right)$

  Đáp số: chu vi: 72cm , Diện tích $216c{m^2}$

  12)

  Cạnh góc vuông thứ nhất là:

  $88:\left( {3 + 5} \right) \times 3 = 33\left( m \right)$

  Cạnh góc vuông thứ hai là:

  88-33=55 (m)

  Diện tích thửa ruộng là:

  $\frac{1}{2} \times 33 \times 55 = 907,5\left( {{m^2}} \right)$

  Trên thửa ruộng thu hoạch được:

  $907,5:100 \times 70 = 635,25\left( {kg} \right) = 6,3525\left( {tạ} \right)$

  Đáp số: 6,3525 tạ thóc

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )