Câu hỏi cho điểm đêyy:33 1.Trong câu lệnh if…then có thể lồng từ khóa AND vào được hay không? 2. Trong câu lệnh khai báo biến mảng, phát biểu nào sa

Question

Câu hỏi cho điểm đêyy:33
1.Trong câu lệnh if…then có thể lồng từ khóa AND vào được hay không?
2. Trong câu lệnh khai báo biến mảng, phát biểu nào sau đây đúng
a. C.số đầu và c.số cuối là 2 số nguyên
b. Kiểu dữ liệu có thể là real hoặc integer
c. Chỉ số đầu nhỏ hơn chỉ số cuối
d. Cả ba ý

in progress 0
Bella 5 tháng 2021-07-15T09:42:32+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-15T09:44:16+00:00

  1. Được. Vd: if a>0 and b>0 then…

  2. D.

  Nếu muốn hỏi gì thì comment nha.

  0
  2021-07-15T09:44:19+00:00

  1:) Dạng đầy đủ:If <Điều kiện> Then <Công việc 1> Else <Công việc 2>;

  Tương tự như dạng thiếu tuy nhiên khi <Điều kiện> nhận giá trị là False thì <Công việc 2> sẽ được thực thi thay vì không làm gì cả như dạng thiếu.

  Ví dụ:

  If (x mod 2) = 0 Then Writeln(x,‘ la so chan’) Else Writeln(x,‘ la so le’); Lưu ý dấu ; và từ khoá Else

  Câu lệnh đứng trước Else thì không được có dấu chấm phẩy ; vì Pascal hiểu là gặp dấu chấm phẩy ; thì kết thúc luôn câu lệnh If.
  2:) D

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )