Câu IV. Viết dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau: (0,8 điểm) 1. Mary always (leave)_______ her dirty socks on the floor for me

Question

Câu IV. Viết dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau: (0,8 điểm)
1. Mary always (leave)_______ her dirty socks on the floor for me to pick up!
2. Nam (not do) _________his homework yet.
3. I don’t mind (ride)________ a bike to school on rainy days.
4. John managed (contact)________ his family in England by using Zalo.
Giúp mình với

in progress 0
Ximena 1 năm 2021-10-02T19:53:42+00:00 2 Answers 83 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-02T19:55:22+00:00

  Câu IV

  1. leafs( thì hiện tại đơn)

  2.Hasn’t done( thì hiện tại hoàn thành)

  3.riding(sau mind động từ thêm ing)

  4.to contact: sau managed thì động từ phải có to

  Cho mình xin hay nhất nha

  Thank you very much

  0
  2021-10-02T19:55:36+00:00

  1 leaving(thì hiện tại tiếp diễn !)

  2 hasn’t done(thì hiện tại hoàn thành yet)

  3 riding(don’t mind + ving)

  4 to contact(managed to)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )