“Câu trần thuật có đặc điểm hình thức của các câu nghi vấn, câu cầu khiến, câu cảm thán”. Theo em nhận xét trên đúng hay sai? * Đúng Sai Câu 2: Trong

Question

“Câu trần thuật có đặc điểm hình thức của các câu nghi vấn, câu cầu khiến, câu cảm thán”. Theo em nhận xét trên đúng hay sai? *
Đúng
Sai
Câu 2: Trong các câu sau câu nào là câu trần thuật? *
Xin lỗi, ở đây không được hút thuốc lá.
Hãy bỏ ngay thuốc lá!
Anh có thể tắt thuốc lá được không?
Anh tắt thuốc lá đi!
Câu 3: Chức năng chính của câu trần thuật là gì? *
Hỏi
Yêu cầu, đề nghị, khuyên bảo
Kể, thông báo, nhận định, miêu tả
Bộc lộ tình cảm, cảm xúc
Câu 4: Ngoài những chức năng chính trên, câu trần thuật còn dùng để làm gì? *
Yêu cầu
Đề nghị
Bộc lộ tình cảm, cảm xúc
Cả 3 đáp án trên đều đúng
Câu 5: Câu nào dưới không dùng để kể, thông báo? *
Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân. (Hồ Chí Minh)
Lão muốn ngài nhấc hộ bó củi lên cho lão. (Tôn-xtôi)
Làng tôi ở vốn làm nghề chài lưới. (Tế Hanh)
Sáng ra bờ suối, tối vào hang. (Hồ Chí Minh)

in progress 0
Valentina 3 giờ 2021-09-14T13:52:14+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T13:53:41+00:00

  “Câu trần thuật có đặc điểm hình thức của các câu nghi vấn, câu cầu khiến, câu cảm thán”. Theo em nhận xét trên đúng hay sai? *

  Đúng

  Sai

  Câu 2: Trong các câu sau câu nào là câu trần thuật? *

  Xin lỗi, ở đây không được hút thuốc lá.

  Hãy bỏ ngay thuốc lá!

  Anh có thể tắt thuốc lá được không?

  Anh tắt thuốc lá đi!

  Câu 3: Chức năng chính của câu trần thuật là gì? *

  Hỏi Yêu cầu, đề nghị, khuyên bảo

  Kể, thông báo, nhận định, miêu tả

  Bộc lộ tình cảm, cảm xúc

  Câu 4: Ngoài những chức năng chính trên, câu trần thuật còn dùng để làm gì? *

  Yêu cầu

  Đề nghị

  Bộc lộ tình cảm, cảm xúc

  Cả 3 đáp án trên đều đúng

  Câu 5: Câu nào dưới không dùng để kể, thông báo? *

  Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân. (Hồ Chí Minh)

  Lão muốn ngài nhấc hộ bó củi lên cho lão. (Tôn-xtôi)

  Làng tôi ở vốn làm nghề chài lưới. (Tế Hanh)

  Sáng ra bờ suối, tối vào hang. (Hồ Chí Minh)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )