Câu1) -5

Question

Câu1) -5

in progress 0
Claire 2 tháng 2021-10-11T18:14:10+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-11T18:15:15+00:00

  1. x = { -4;-3;-2;-1;0}

  2. x = { -2;-1;0;1;2}

  3.

  Để (x-3)(x-5)<0 :

  TH1: x-3 >0 và x-5<0 => x>3 và x<5 =>3< x<5 mà x thuộc Z => x=4

  TH2: x-3<0 và x-5 >0 => x<3 và x>5 ( không có giá trị nào của x)

  4. -6x-(-7)=25

      -6x + 7 = 25

       -6x       = 25 -7

       -6x       = 18

           x       = 18 : (-6)

           x       = -3

  5. 46 – ( x-11) = -48

                 x-11  = 46 – (-48)

                 x-11  = 46 + 48

                 x-11  = 94

                  x       = 94 + 11

                 x         = 105

   

  0
  2021-10-11T18:15:25+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   câu 1 :

  x = -4; -3 ;-2; -1 ; 0 

   câu 2 :

  |x| = 2 ; 1 ; 0 ;-1 ;-2 ; -3 ;…

   câu 3:

  x = 0; 1 ; 2 

  x = 0; 1; 2; 3; 4

  câu 4:

  -6x -(-7 ) = 25

          -6x = 25 + ( -7)

           -6x = 18

               x = 18 : ( -6 )

               x =3

  câu 5:

   46 – ( x – 11 ) = -48

            x – 11 = 46-(-48)

             x- 11= 94

               x= 94+11

                x = 105

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )