Câu1: Cho 20 gam muối vào 180 gam nước. Nồng độ % của dung dịch muối thu được là? (Na = 23; Cl = 35,5; H = 1; O = 16) *0 Câu 2: Trong 800ml của một du

Question

Câu1: Cho 20 gam muối vào 180 gam nước. Nồng độ % của dung dịch muối thu được là? (Na = 23; Cl = 35,5; H = 1; O = 16) *0
Câu 2: Trong 800ml của một dung dịch có chứa 8gam NaOH. Nồng độ mol củ dung dịch là? (Na = 23; H = 1; O = 16)
Câu 3: Pha chế 200gam dung dịch NaCl 20%. Khối lượng muối cần dùng là (Na = 23; Cl = 35,5; O = 16; H=1)

in progress 0
Quinn 3 tuần 2021-07-12T10:07:49+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T10:08:50+00:00

  Câu 1:

  `m_(dd) = m_(NaCl) + m_(H_2O) = 20 + 180 = 200` `(gam)`

  Nồng độ phần trăm : `C% = m_(NaCl)/m_(dd) . 100%`

  `⇒ C% = 20/200 . 100% = 10%`

  Câu 2:

  `800ml = 0,8 (l)`

   `n_(NaOH) = 8/40 = 0,2` `(mol)`

  Nồng độ mol = `C_M = n/V`

  `⇒ C_M = (0,2)/(0,8) = 0,25 M`

  Câu 3:  Khối lượng muối cần dùng :

  `m_(NaCl) = C% . m_(dd) = 20% . 200 = (200 . 20)/100 = 40` `(gam)`

  0
  2021-07-12T10:09:01+00:00

  Bạn tham khảo nha!

  Câu 1: `-` `m_{dd} = 20 + 180 = 200` `(g)`

  `->` Nồng độ phần trăm của dung dịch:

  `-` `C%_{NaCl} = \frac{20}{200} xx 100% = 10%`

  Câu 2: `-` `800` `(ml)` `= 0,8` `(l)`

  `-` `n_{NaOH} = \frac{8}{40} = 0,2` `(mol)`

  `->` `C_M = \frac{0,2}{0,8} = 0,25` `(M)`

  Câu 3: `-` Khối lượng muối `NaCl` cần dùng:

  `-` `m_{NaCl} = \frac{200 xx 20}{100} = 40` `(g)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )