Câu1: cho hình hộp chữ nhật có chiều dài là 3,5dm.chiều rộng bằng 3/5 chiều dài ,chiều cao kém chiều rộng 0,1 dm.tính diện tích toàn phần hình hộp chữ

Question

Câu1: cho hình hộp chữ nhật có chiều dài là 3,5dm.chiều rộng bằng 3/5 chiều dài ,chiều cao kém chiều rộng 0,1 dm.tính diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật đó câu2: người ta dùng miếng tôn để làm 1 cái thùng đựng gạo dạng hình hộp chữ nhật không có nắp. cái thùng đó chiều dài là 0,8 m chiều rộng là 0,6m ,chiều cao bằng 1/2 chiều dài.tính diện tích miếng tôn dùng để làm cái thùng đó Câu3: 1 bể nước hình lập phương có diện tích toàn phần 34,56 m2 .tính diện tích xung quanh cái bể đó Câu4: 1 bể nước hình lập phương không có nắp cạnh là 2,2m. người ta sơn mặt trăng của cái bể đó .tính diện tích cần sơn

in progress 0
Serenity 2 giờ 2021-10-09T22:32:59+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T22:34:14+00:00

  Câu 1:

  Chiều rộng hình hộp chữ nhật là:

       `3,5xx3/5=2,1(dm)`

  Chiều cao hình hộp chữ nhật là:

       `2,1-0,1=2(dm)`

  Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là:

       `(2,1+3,5)xx2xx2=22,4(dm^2)`

  Diện tích 1 mặt đáy hình hộp chữ nhật là:

       `2,1xx3,5=7,35(dm^2)`

  Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật là:

       `22,4+7,35xx2=37,1(dm^2)`

            Đáp số: `37,1(dm^2)`

  Câu 2:

  Chiều cao miếng tôn là:

       `0,8xx1/2=0,4(m)`

  Diện tích xung quanh của cái thùng là:

       `(0,8+0,6)xx2xx0,4=1,12(m^2)`

  Diện tích 1 mặt đáy của cái thùng là:

       `0,8xx0,6=0,48(m^2)`

  Diện tích miếng tôn để làm cái thùng là:

       `1,12+0,48=1,6(m^2)`

            Đáp số: `1,6m^2`

  Câu 3:

  Diện tích 1 mặt đáy của bể nước là:

       `34,56:6=5,76(m^2)`

  Diện tích xung quanh của bể nước là:

       `5,76xx4=23,04(m^2)`

            Đáp số: `23,04(m^2)`

  Câu 4:

  Diện tích cần sơn là:

       `2,2xx2,2xx5=24,2(m^2)`

            Đáp số: `24,2(m^2)`

   

  0
  2021-10-09T22:34:23+00:00

  $@ngocninh2009$

  `#Zack`

  bài 1:

  bài làm

  chiều rộng hình hộp chữ nhật là:

  `3,5×3/5=2,1(dm)`

  chiều cao hình hộp chữ nhật là:

  `2,1-0,1=2(dm)`

  diện tích xung quanh hình hộp chứ nhật là:

  `(2,1+3,5)×2×2=22,4(dm^2)`

  diện tích một mặt đáy của hình hộp chữ nhật là:

  `2,1×3,5=7,35(dm^2)`

  diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

  `22,4+7,35×2=37,1(dm^2)`

  đáp số: `37,1dm^2`

  bài 2:

  bài làm

  chiều cao của miếng tôn là:

  `0,8×1/2=0,4(m)`

  diện tích xung quanh của cái thùng là:

  `(0,8+0,6)×2×0,4=1,12(m^2)`

  diện tích 1 mặt đáy của cái thùng là:

  `0,8×0,6=0,48(m^2)`

  diện tích của miếng tôn để làm cái thùng là:

  `1,12+0,48=1,6(m^2)`

  đáp số:`1,6m^2`

  bài 3

  bài làm 

  diện tích 1 mặt đáy của bể nước là:

  `34,56:6=5,76(m^2)`

  diện tích xung quanh của bể nước là:

  `5,76×4=23,04(m^2)`

  đáp số:`23,04m^2`

  bài 4:

  bài làm

  diện tích cần sơn là:

  `2,2×2,2×5=24,2(m^2)`

  đáp số:`24,2m^2`

  CHÚC EM HỌC TỐT

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )