CÂU1 : Một hs đi từ nhà đến trường cách nhau 6km. Sau khi đi đc 1/3 quãng đường thì chợt nhớ mình quên quyển sách nên quay về lấy và đi ngay đến trườ

Question

CÂU1 : Một hs đi từ nhà đến trường cách nhau 6km. Sau khi đi đc 1/3 quãng đường thì chợt nhớ mình quên quyển sách nên quay về lấy và đi ngay đến trường thì trễ 15p
a) tính vận tốc của hs đó ( bỏ qua thời gian lên xuống xe)
b) để đến trường không bị trễ ngay từ lúc quay về nhà và đi lần 2, học sinh đó đi với vận tốc bao nhiêu?
( coi vận tốc của hs trên mỗi quảng đường là không đổi).
CÂU 2: lúc 8h30 hai ôtô chuyển động đều ngược nhau từ điểm A và B cách nhau 125km
a) Xác định vị trí, thời điểm hai ôtô khởi hành từ A là 46km/h và ôtô khởi hành từ B là 54km/h
b) tính vận tốc của mỗi ôtô để chúng gặp nhau lúc 10h, biết vận tốc đi từ A gấp 1,4 lần vận tốc ôtô đi từ B.
MONG MỌI NGƯỜI GIÚP EM Ạ, EM ĐANG CẦN GẤP

in progress 0
Josie 4 tháng 2021-08-16T01:59:10+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T02:00:51+00:00

  Đáp án:

  Câu 1: a. v = 24km/h

  b. v’ = 48km/h 

  Câu 2: $a.t = 8h45’$

  $\begin{array}{l}
  {s_1} = 57,5km\\
  b.{v_1}’ = \dfrac{{175}}{6}km/h\\
  {v_2}’ = \dfrac{{125}}{6}km/h
  \end{array}$

  Giải thích các bước giải:

  Câu 1: Đổi: 15′ = 1/4h

  a. Vận tốc của bạn đó là:

  $t’ = t + \dfrac{1}{4} \Leftrightarrow \dfrac{{2s}}{{3v}} + \dfrac{s}{v} = \dfrac{s}{v} + \dfrac{1}{4} \Leftrightarrow v = \dfrac{8}{3}s = \dfrac{8}{3}.9 = 24km/h$

  b. Thời gian bạn đó phải đi là:
  $\Delta t = \dfrac{s}{v} – \dfrac{s}{{3v}} = \dfrac{9}{{24}} – \dfrac{9}{{3.24}} = 0,25h$

  Vận tốc bạn đó cần đi là:
  $v’ = \dfrac{{s + \dfrac{1}{3}s}}{{\Delta t}} = \dfrac{{9 + \dfrac{1}{3}.9}}{{0,25}} = 48km/h$

  Câu 2: a. Hai ô tô gặp nhau sau:

  $t = \dfrac{s}{{{v_1} + {v_2}}} = \dfrac{{125}}{{46 + 54}} = 1,25h$

  Thời điểm 2 ô tô gặp nhau là:

  $8h30′ + 1,25h = 9h45’$

  Nơi gặp nhau cách A là:
  ${s_1} = {v_1}t = 46.1,25 = 57,5km$

  b. Để gặp nhau lúc 10h, hai xe gặp nhau sau:

  $t’ = 10h – 8h30′ = 1,5h$

  Vận tốc của mỗi ô tô là:
  $\begin{array}{l}
  t’ = \dfrac{s}{{{v_1}’ + {v_2}’}} \Leftrightarrow {v_1}’ + {v_2}’ = \dfrac{s}{{t’}} = \dfrac{{125}}{{1,5}} = \dfrac{{150}}{3}\left( 1 \right)\\
  {v_1}’ = 1,4{v_2}’\left( 2 \right)\\
  \left( 1 \right),\left( 2 \right) \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  {v_1}’ = \dfrac{{175}}{6}km/h\\
  {v_2}’ = \dfrac{{125}}{6}km/h
  \end{array} \right.
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )