Câu1 :Tính nồng độ các ion có trong dung dịch các trường hợp sau a) 2 lít dung dịch có hòa tan 0,5 mol K2SO4 b) trộn lẫn 200ml dung dịch KOH 1M với 10

Question

Câu1 :Tính nồng độ các ion có trong dung dịch các trường hợp sau
a) 2 lít dung dịch có hòa tan 0,5 mol K2SO4
b) trộn lẫn 200ml dung dịch KOH 1M với 100ml dung dịch HCl 1M được dung dịch X
c) trộn 0,5 l dung dịch ba(oh)2 0,5 M với 1 lít dung dịch HNO3 0,1 M và HCl 0, 05M thu được dung dịch D

in progress 0
Ariana 3 tháng 2021-09-08T07:11:19+00:00 1 Answers 53 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T07:12:54+00:00

  Em tham khảo nha:

  \(\begin{array}{l}
  a)\\
  {n_{{K^ + }}} = 2{n_{{K_2}S{O_4}}} = 1\,mol\\
  {n_{S{O_4}^{2 – }}} = {n_{{K_2}S{O_4}}} = 0,5\,mol\\
  {\rm{[}}{K^ + }{\rm{]}} = \dfrac{1}{2} = 0,5M’\\
  {\rm{[}}S{O_4}^{2 – }{\rm{]}} = \dfrac{{0,5}}{2} = 0,25M\\
  b)\\
  {n_{KOH}} = 0,2 \times 1 = 0,2\,mol\\
   \Rightarrow {n_{{K^ + }}} = {n_{O{H^ – }}} = 0,2\,mol\\
  {n_{HCl}} = 0,1 \times 1 = 0,1\,mol\\
   \Rightarrow {n_{{H^ + }}} = {n_{C{l^ – }}} = 0,1\,mol\\
  {H^ + } + O{H^ – } \to {H_2}O\\
  {n_{O{H^ – }}} \text{ dư}= 0,2 – 0,1 = 0,1\,mol\\
  {\rm{[}}{K^ + }{\rm{]}} = \dfrac{{0,2}}{{0,2}} = 1M\\
  {\rm{[}}C{l^ – }{\rm{]}} = {\rm{[}}O{H^ – }{\rm{]}} = \dfrac{{0,1}}{{0,2}} = 0,5M\\
  c)\\
  {n_{Ba{{(OH)}_2}}} = 0,5 \times 0,5 = 0,25\,mol\\
  {n_{B{a^{2 + }}}} = {n_{Ba{{(OH)}_2}}} = 0,25\,mol\\
  {n_{O{H^ – }}} = 0,25 \times 2 = 0,5\,mol\\
  {n_{HN{O_3}}} = 0,1 \times 1 = 0,1\,mol\\
  {n_{HCl}} = 0,05 \times 1 = 0,05\,mol\\
   \Rightarrow {n_{{H^ + }}} = 0,1 + 0,05 = 0,15\,mol\\
  {n_{N{O_3}^ – }} = {n_{HN{O_3}}} = 0,1\,mol\\
  {n_{C{l^ – }}} = {n_{HCl}} = 0,05\,mol\\
  {n_{O{H^ – }}}\text{ dư} = 0,5 – 0,15 = 0,35\,mol\\
  {\rm{[}}O{H^ – }{\rm{]}} = \dfrac{{0,35}}{{1,5}} = 0,233M\\
  {\rm{[}}B{a^{2 + }}{\rm{]}} = \dfrac{{0,25}}{{1,5}} = 0,167M\\
  {\rm{[}}C{l^ – }{\rm{]}} = \dfrac{{0,05}}{{1,5}} = 0,033M\\
  {\rm{[}}N{O_3}^ – {\rm{]}} = \dfrac{{0,1}}{{1,5}} = 0,067M
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )