Ccác bước chèn thêm hàng, thêm cột vào bảng Các cậu giúp tớ vs. đang cần gấp

Question

Ccác bước chèn thêm hàng, thêm cột vào bảng
Các cậu giúp tớ vs. đang cần gấp

in progress 0
Arianna 1 năm 2021-08-09T23:44:23+00:00 2 Answers 19 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T23:45:39+00:00

  * Chèn thêm hàng:

  Bước 1. Nháy chọn 1 hàng

  Bước 2.  Mở bảng chọn Insert và chọn lệnh Rows

  * Chèn thêm cột:

  Bước 1. Nháy chọn 1 cột

  Bước 2. Mở bảng chọn Insert và chọn lệnh Columns

  0
  2021-08-09T23:46:12+00:00

  + Cách thực hiện:

  – B1: Đưa con trỏ soạn thảo vào một ô trong bảng.

  – B2: Mở dải lệnh Table Tools → Longcut

  + Chèn thêm hàng:

  Chọn Insert Above(hoặc Insert Below) để chèn thêm một hàng vào trên(hoặc dưới) hàng chứa ô có con trỏ soạn thảo.

  + Chèn thêm cột:

  Chọn Insert Left(hoặc Insert Right) để chèn thêm một cột vào bên trái(hoặc phải) cột chứa ô có con trỏ soạn thảo.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )