CH2=CH-OOC-CH2-COO-C6H5 tác dụng với NaOH —> Giải thích cụ thể giúp mình nha ^^

Question

CH2=CH-OOC-CH2-COO-C6H5 tác dụng với NaOH —>
Giải thích cụ thể giúp mình nha ^^

in progress 0
Josie 3 tuần 2021-07-09T23:01:42+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T23:03:27+00:00

  + Xác định đâu là phần axit, đâu là phần ancol/phenol của este.

  + Cắt liên kết $O-R’$ ($O$ liên kết với gốc ancol/phenol). Với 1 gốc phenol thì phản ứng với $2NaOH$ 

  + Sản phẩm tạo thành có $CH_3CHO$ do ancol $CH_2=CH-OH$ không bền, tự chuyển thành anđehit.

  0
  2021-07-09T23:03:40+00:00

  Nhận thấy đây là một este 2 chức nên khi tác dụng với \(NaOH\) sẽ phân cắt ở mỗi đầu \(COO\)

  Nếu phân cắt thông thướng sản phẩm sẽ tạo ra là \(CH_2=CHOH;C_6H_5OH;NaOOC-CH_2-COOH\)

  Nhưng \(CH_2=CHOH\) kém bền chuyển hóa thành \(CH_3CHO\)

  \(C_6H_5OH\) là phenol nên tác dụng tiếp được với \(NaOH\) tạo \(C_6H_5OH\).

  Vậy phản ứng cuối cùng xảy ra kiểu

  \(C{H_2} = CHOOCC{H_2}COO{C_6}{H_5} + 3NaOH\xrightarrow{{}}\)

  \(NaOOCC{H_2}COONa + C{H_3}CHO + {C_6}{H_5}OH + {H_2}O\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )