chất F là 1 oxit có oxi chiếm 56,338% về khối lượng. a) xác định CTHH của F b)hoàn thành các phương trình phản ứng theo sơ đồ sau , ghi rõ điều kiện 1

Question

chất F là 1 oxit có oxi chiếm 56,338% về khối lượng.
a) xác định CTHH của F
b)hoàn thành các phương trình phản ứng theo sơ đồ sau , ghi rõ điều kiện
1. A ——> B + D 2. D + E ——–>F 3. F + G ——–> H
4. Mg + H —> X + Y 5) D + Y —–>G 6. FexOy + Y ——->Fe + G
các bạn giúp mình, mình cần gấp

in progress 0
Mackenzie 1 tháng 2021-08-05T01:24:37+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T01:26:17+00:00

  Giải thích các bước giải:

  a.

  F có dạng: $R_xO_y$

  $⇒\dfrac{xR}{16y}=\dfrac{100\%-56,338\%}{56,338\%}$

  $⇒R=6,2.\dfrac{2y}x$

  $⇒\begin{cases}\dfrac{2y}x=5\\ R=31\ (P)\end{cases}$

  $⇒F$ là $P_2O_5$

  b. 

  1. $2KClO_3\xrightarrow{t^\circ, MnO_2}2KCl+3O_2$

  2. $4P+5O_2\xrightarrow{t^\circ} 2P_2O_5$

  3. $P_2O_5+3H_2O\to 2H_3PO_4$

  4. $3Mg+2H_3PO_4\to Mg_3(PO_4)_2+3H_2$

  5. $2H_2+O_2\xrightarrow{t^\circ} 2H_2O$

  6. $Fe_xO_y+yH_2\xrightarrow{t^\circ} xFe+yH_2O$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )