Chất là gì? Cho ví dụ. Lượng là gì? Cho ví dụ. Mn giúp dùm em nha! Đag cần gấp!!!!

Question

Chất là gì? Cho ví dụ.
Lượng là gì? Cho ví dụ.
Mn giúp dùm em nha!
Đag cần gấp!!!!

in progress 0
Alexandra 1 tháng 2021-08-09T16:08:36+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T16:09:41+00:00

  “chất” dùng để chỉ tính quy định của sự vật về phương diện tổng hợp các thuộc tính cơ bản, khách quan, vốn có của một sự vật nào đó; cái mà nhờ đó, sự vật là nó, khác với sự vật khác.
  – “lượng” dùng để chỉ tính quy định khách quan, vốn có của sự vật (tạo thành cơ sở khách quan cho sự tồn tại của chất của sự vật) về các phương diện: số lượng các yếu tố cấu thành, quy mô của sự tồn tại, tốc độ, nhịp điệu của các quá trình vận động, phát triển của sự vật.

  0
  2021-08-09T16:10:07+00:00

  chất dùng để chỉ những thuộc tính cơ bản, vốn có sự vật và hiện tượng, tiêu biểu  cho sự vật và hiện tượng đó, phân biệt nó với các sự vật và hiện tượng khác.

  – Ví dụ:

  Thuộc tính của đường là ngọt

  Thuộc tính của muối là mặn

  Lượng dùng để chỉ thuộc tính vốn có sự vật, hiện tượng, biểu thị về trình độ phát triển (Cao, thấp), quy mô (lớn, nhỏ), tốc độ vận động (nhanh, chậm), số lượng ( ít, nhiều)….của sự vật, hiện tượng.

  – Ví dụ:

  Tòa nhà có 70 tầng, cao 80m

  Diện tích tòa nhà: 8000m2.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )