Chất nào là hợp chất hữu cơ : CO2, C2H4, C6H5NO2, K2CO3, C3H7Cl, NaNO3, C6H12, C2H7N, H2CO3, CCl4. Hợp chất hữu cơ được chia làm mấy loại? Đó là nhữn

Question

Chất nào là hợp chất hữu cơ :
CO2, C2H4, C6H5NO2, K2CO3, C3H7Cl, NaNO3, C6H12, C2H7N, H2CO3, CCl4.
Hợp chất hữu cơ được chia làm mấy loại? Đó là những loại nào? Hãy phân loại cái hợp chất sau :
C2H6, C2H5OH, CH3NO2, C3H8, CH4O, CH3CH2COOH, C6H6, C2H5ONa, C4H10, CH3Cl, C12H22O11

in progress 0
Lydia 6 ngày 2021-12-03T13:17:46+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T13:18:54+00:00

  Bai1: Hợp chất hữu cơ gồm: ethylene C2H4, nitrobenzene C6H5NO2, propyl clorua C3H7Cl, cyclohexanne C6H12, dimethylamine C2H7N.
  Bai2: Hợp chất hữu cơ gồm 1.hydrocarbon (C2H6, C3H8, C6H6, C4H10, C12H22O11) và 2.dẫn xuất của chúng (CH3NO2, CH4O, CH3CH2COOH, C2H5ONA, CH3Cl)

  0
  2021-12-03T13:19:13+00:00

  Các HC hữu cơ: C2H4, C6H5NO2, C3H7Cl, C6H12, C2H7N, CCl4. 

  HC hữu cơ chia làm 2 loại: hidrocacbon và dẫn xuất hidrocacbon. 

  – Hidrocacbon: C2H6, C3H8, C6H6, C4H10. 

  – Dẫn xuất hidrocacbon: C2H5OH, CH3NO2, CH4O, CH3CH2COOH, C2H5ONa, CH3Cl, C12H22O11.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )