ChỈ dùng 1chất thử để phân biệt NH4Cl,NaNO3,MgCl2,(NH4)2SO4,FeCl2,FeCl3

Question

ChỈ dùng 1chất thử để phân biệt NH4Cl,NaNO3,MgCl2,(NH4)2SO4,FeCl2,FeCl3

in progress 0
Ximena 21 phút 2021-09-12T22:41:28+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T22:42:52+00:00

  – Lấy mẫu thử và đánh dấu

  – Cho Ba(OH)2 vào các mẫu thử

  + Mẫu thử xuất hiện kết tủa trắng xanh để ngoài không khí hóa nâu đỏ chất ban đầu là FeCl2

  FeCl2 + Ba(OH)2  Fe(OH)2 + BaCl2

  + Mẫu thử xuất hiện kết tủa nâu đỏ chất ban đầu là FeCl3

  2FeCl3 + 3Ba(OH)2  2Fe(OH)3 + 3BaCl2

  + Mẫu thử xuất hiện kết tủa trắng chất ban đầu là MgCl2

  MgCl2 + Ba(OH)2  Mg(OH)2 + BaCl2

  + Mẫu thử xuất hiện kết tủa trắng keo chất ban đầu là AlCl3

  2AlCl3 + 3Ba(OH)2 2Al(OH)3 + 3BaCl2

  + Mẫu thử xuất hiện mùi khai chất ban đầu là NH4Cl

  2NH4Cl + Ba(OH)2 BaCl2 + 2NH3 + H2O

  + Mẫu thử xuất hiện kết tủa trắng và mùi khai chất ban đầu là (NH4)2SO4

  (NH4)2SO4 + Ba(OH)2  BaSO4 + 2NH3 + 2H2O

  + Mẫu thử không hiện tượng chất ban đầu là NaNO3

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )